Čeprav se v zadnjih 15 letih prostorske zmogljivosti Zdravstvenega doma Domžale niso spremenile, se je število zaposlenih v tem obdobju povečalo za 44 odstotkov oziroma 70 ljudi. V zdravstvenem domu jih je tako danes zaposlenih 242 ali 70 več kot pred 15 leti. Zaradi naraščanja števila pacientov so vse bolj (pre)zasedene tudi ambulante.

V zdravstvenem domu ocenjujejo, da bo število pacientov in zaposlenih v njihovem primarnem javnem zdravstvenem zavodu v prihodnjih letih le še naraščalo. Zato je, pravijo, širitev zdravstvenega doma neizbežna. Ker so se tega nedavno zavedli tudi na občini, so skupaj poskrbeli za dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev prostorov za Zdravstveni dom Domžale, ki naj bi zagotovil dodatne prostorske površine za optimalno in nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti ter njen razvoj. Po besedah pomočnice v. d. direktorja ZD Domžale Anje Ocepek v domu nimajo več niti enega samega prostega prostora, prav tako ne vedo niti, kam bi umestili razširitev obstoječih in novih zdravstvenih dejavnosti oziroma kako bi te reorganizirali. Brez širitve zunaj okvirov obstoječega doma ne bo šlo, so jasni.

Prizidek in garažna hiša

Predlagana rešitev, ki so ji v prvi obravnavi odlokov o proračunu za naslednji dve leti prejšnji teden prikimali tudi občinski svetniki, zajema gradnjo prizidka in garažne hiše za 152 parkirnih mest. Skupno 7534,98 kvadratnega metra novih površin obsega garažno hišo (klet 1 in klet 2), nizko in visoko pritličje ter prvo nadstropje. V novi objekt bi prenesli nekatere dejavnosti iz obstoječega objekta, v sproščenih zmogljivostih pa bi uredili več ambulant za otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, patronažno službo in diabetologijo, rentgensko diagnostiko, laboratorij ter več prostorov za upravo.

Ocenjena vrednost celotne investicije, ki naj bi jo vodila občina, je približno 9.045.000 evrov z DDV. Naložbo bi si razdelilo šest investitorjev, poleg ZD in občine Domžale v sorazmernih deležih tudi občine soustanoviteljice. Delež občine Domžale, ki v celoti vključuje tudi garažno hišo, naj bi znašal približno 62 odstotkov naložbe oziroma 5.607.900 evrov. Ob nemotenem poteku načrtovanih aktivnosti bi lahko objekt končali predvidoma v letu 2022. Domžalska podžupanja Renata Kosec je zagotovila, da bo občina svoj del sredstev zagotovila, upa pa, da bodo svoje deleže korektno zagotovile tudi druge občine soustanoviteljice.

Petletna zamuda

Dr. Polona Burja, v. d. direktorja Zdravstvenega doma Domžale, je zadovoljna, da se je problematike pomanjkanja prostorskih zmogljivosti in neustreznih delovnih pogojev, kar otežuje tudi dolgoročni razvoj javnega zdravstvenega zavoda, končno zavedla tudi širša lokalna skupnost, čeprav bi se morali problematike lotiti že pred najmanj petimi leti. Kot pravi, so jih v prostorsko stisko pahnili predvsem povečane in spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah, naraščanje števila prebivalcev na območju vseh občin ustanoviteljic, rast števila pacientov, ki potrebujejo zdravnika, ter dostop do vseh drugih zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva. »Naštete spremembe zahtevajo širitev in reorganizacijo obstoječih zdravstvenih dejavnosti in ustvarjajo podlago za pojav novih zdravstvenih dejavnosti, ki terjajo tudi vedno več zaposlenih,« je poudarila Burjeva. Če investicije ne bo, bodo stagnacijo doma kmalu občutili na svojih plečih tudi občani, je še opozorila.