Lani je bilo posekanih 4,37 milijona kubičnih metrov iglavcev in 1,69 milijona kubičnih metrov listavcev. Precej lesa je bilo še vedno posekanega zaradi poškodb, ki sta jih povzročila gradacija podlubnikov po žledu leta 2014 in vetrolom leta 2017. Celoten posek je predstavljal 89 odstotkov možnega poseka po gozdnogospodarskih načrtih.

Z gozdom je bilo lani porasle 58,1 odstotka površine Slovenije. Po gozdnogospodarskih načrtih, izdelanih v letu 2018, se je celotna površina gozda zmanjšala za 0,3 odstotka in je znašala 1.177.244 hektarjev.

Lesna zaloga slovenskih gozdov se je lani v primerjavi s predlani povečala za 0,7 odstotka na 355,33 milijona kubičnih metrov. Letni prirastek je bil večji za 1,2 odstotka in je znašal 8,80 milijona kubičnih metrov.