Policija o javni prireditvi zbere potrebne varnostno pomembne podatke, na podlagi katerih izdela oceno ogroženosti in določi stopnjo tveganja. Na podlagi tako zbranih podatkov tudi opredeli potrebno število policistov, ki bodo opravljali naloge pomoči pri vzdrževanju reda oziroma preprečevanju ogrožanja javnega reda. Zbrane varnostno pomembne podatke predstavi organizatorju in predlaga izvedbo določenih ukrepov, ki naj jih izvede organizator. Prav tako se organizatorju predstavi število policistov, ki bodo na prireditvi organizatorju nudili pomoč pri vzdrževanju reda oziroma preprečevanju ogrožanja javnega reda.

Policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red ob sprevodih in demonstracijah, velikih mednarodnih športnih prireditvah ter neorganiziranih shodih (29. člen ZJZ), kar pomeni, da se stroški policije v teh primerih krijejo iz proračunskih sredstev.

ZJZ določa, da v primerih, kadar narava shoda oziroma prireditve ali okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev, kažejo na to, da bi lahko prišlo do ravnanj, zaradi katerih obstaja možnost, da bodo potrebni ukrepi policije, le-ta v soglasju z organizatorjem določi potrebno število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu oziroma prireditvi. V teh primerih je organizator dolžan povrniti vse stroške, ki so v zvezi s tem nastali.

Med te stroške spadajo:

– opravljene ure policistov (štejejo se le ure neposredne prisotnosti na prireditvi),

– število kilometrov, prevoženih s službenimi vozili, in

– stroški posoje varnostnih/zaščitnih ograj.

Vrste prireditev in stroške podrobneje določa Pravilnik za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih.

Miran Šadl, mag. jav. upr.,predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Maribor