Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je današnji seji obravnaval tudi finančno projekcijo poslovanja zavoda za obdobje 2019-2021. Kot je po seji na novinarski konferenci pojasnil Sušelj, bodo predvideni prihodki v letu 2020 glede na letos večji za 225 milijonov evrov, odhodki pa za 266 milijonov evrov.

Kljub večji dovoljeni porabi v letu 2020 glede na letos z vidika namena porabe na odhodkovni strani finančni pogoji poslovanja ZZZS ne bodo ugodni, saj bo moral zavod 90 milijonov evrov nameniti za plačilo neporavnanih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev, in to zaradi omejitve najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno po odloku za leto 2019.

Hkrati bo ZZZS po Sušljevih besedah letos računovodsko izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 41,2 milijona evrov, dejansko pa bo imel konec leta neporavnane obveznosti v višini 44,8 milijona evrov. Kot je poudaril, zaradi teh zaostankov ni zagotovljena večja širitev programov v letu 2020, ki bi jih bili izvajalci sposobni izvesti in bi lahko prispevali h krajšim čakalnim dobam.

V zadnjih mesecih si je zato vodstvo ZZZS močno prizadevalo za spremembo odloka, ki bi omogočila povečanje najvišjega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2020 in s tem za porabo predvidenega presežka iz leta 2019 v letu 2020, vendar je zlasti ministrstvo za finance temu nasprotovalo, je spomnil. Ob tem je opozoril, da je leto 2020 že obremenjeno z dodatnimi obveznostmi v višini 76,5 milijona evrov.