Novinarji medijev so v zadnjem primeru kot razlog za nastalo zagato omenjali dokumentacijo, ki predstavlja dokazilo in sledljivost pri gradnji. Obračunska situacija, gradbeni dnevnik, projekti za izvedbo, projekti izvedenih del, gradbena knjiga, dokazilo o zanesljivosti, referenčno potrdilo so zapisi, ki vsak na svojem področju omogočajo dokazovanje kakovosti izvajanja in izvedbo del. Novinarka Dnevnika je v svojem prispevku 22. avgusta v kontekstu dokazovanja pravilnosti navedla sporočilo lastnika dokaznega referenčnega dokumenta v primeru Glinščice, da je ta resničen, saj je utemeljen tudi s podatki iz gradbene knjige. Predstavitev kronskega dokumenta v oddaji Tarča 30. avgusta 2019 je slika neprimernosti prikaza osnov za usposobljenost in sposobnost izvajalca. Pogosto nepravilna je medijska uporaba posameznega dokaznega dokumenta iz izvajanja del, ki omogočajo sledljivost ne samo kakovosti gradnje, marveč tudi njenega obsega in posledične vrednosti. Za razumevanje raznolikosti pomena posameznih podatkov, ki se morajo kakovostno beležiti v času izvajanja gradnje, pojasnjujem naslednje.

Podatke za dokazno izvedbeno dokumentacijo se med gradnjo evidentira v dveh sklopih, oba pa sta sestavni del programa zagotavljanja kakovosti. Prvi sklop je namenjen tehnično-tehnološkim zahtevam, drugi pa obračunskim. Tehnično-tehnološke zahteve so podane v dokumentaciji za izvedbo. Odstopanja, nastala med gradnjo, izvajalec beleži v dokumentacijo za izvedbo in prikaže kot dokazni dokument izvedenega stanja. Potrjena omenjena dokumentacija je osnova za projekte izvedenih del, ki so vsebina dokazila o zanesljivosti objekta. Brez celotne vsebine dokazila ni tehničnega pregleda niti uporabnega dovoljenja.

Iz prikazanega sledi, da morajo biti projekti izvedenih del izdelani pred tehničnim pregledom. Če ta ni izveden, pomeni, da neka gradnja še traja. Obračunske zahteve so podane v popisih del in pravilih standardnih opisov del/norm. Pravilo obračuna del v gradbeništvu zahteva, da se evidenca izvedenega obsega kot dokazna dokumentacija prikazuje in beleži v obračunski gradbeni knjigi izmer. Celotno knjigo pa vsebinsko sestavljajo obračunski listi, načrti in priloge. Gradbena knjiga ima težo knjigovodske listine in poleg osnove za zaračunavanje del služi tudi drugim namenom. Je edini dokument, v katerem so prikazani vsi podatki o tem, kaj se je izvedlo, koliko, kdaj in kje.

Vsebina podatkov, prikazana v gradbeni knjigi (GK), omogoča vpogled v celoto obsega izvedenega dela. Sestavni deli GK so dokumenti, ki izvajalcu omogočajo zaračunavanje del in naročniku njihovo plačevanje. Podatki v GK lahko omogočajo naročniku tudi analizo nastalih odklonov od pogodbeno dogovorjenih količin in ugotavljanju vzročnosti. Če so popisi del, ki so osnova obračunu pogodbenih del, kakovostni in izračuni količin, prikazani v predizmerah, korektni, po zaključku gradnje ni odstopanj. Podatki končnih količin, prikazanih v GK, pokažejo, ali je bilo vse tisto, kar se je izvedlo, tudi predvideno. V primeru razlike je mogoče ugotoviti vzrok razkoraka in povzročitelja, če se hoče. Podatki iz GK izvajalcu poleg zaračunavanja del omogočajo z upoštevanjem normirano dopustnih porab materialnih sredstev (za kamnite zložbe jih pri nas ni) osnovo za odpis njihovih količin in možno utemeljevanje upravičenosti uveljavljanja DDV. Odnos do GK kot najvažnejšega obračunskega dokumenta je podcenjujoč, kar je mogoče sklepati iz razumevanja pomena popisov del z predizmerami, ki naj bi bili tehnična specifikacija, kar pa niso.

Za zaključek bom zapisal samo še naslednje. Obračunska dokumentacija ni sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, čeprav je v preteklosti bila. Edino njena vsebina omogoča pri pogodbenem načinu obračuna po ceni za enoto podroben nadzor nad obsegom, ki se resnično izvaja in izvede. Omogoča tudi tekoči vpogled in sledljivost nad aktivnostmi, ki se zaradi pri nas sprejete prakse največkrat skrijejo v predvidene nepredvidene odklone. Vse to pa najpogosteje plača naročnik, v primeru gradnje iz javnih sredstev torej posredno mi, davkoplačevalci.

Dušan Divjak, Spodnja Slivnica