O srečnosti na delovnem mestu vse pogosteje govorimo, čeprav lahko pod dežnik te besedne zveze postavimo tudi elemente, ki tja ne sodijo. Prvi korak na poti pronicljive uporabe njenih prednosti je natančno definiranje njenih gabaritov. Po neki definiciji jo sestavljajo pozitivna stališča zaposlenih do dela, njihove prijetne izkušnje, ki so posledica pozitivnih čustev, občutij in razpoloženja. Po drugi definiciji je srečnost na delovnem mestu miselna naravnanost, ki omogoča največjo možno delovno uspešnost in doseganje polnega potenciala zaposlenih. Srečnost na delovnem mestu lahko najbolj nazorno definiramo na individualni ravni, tj. osebni ravni zaposlenega, saj predstavlja preplet zadovoljstva, zavzetosti pri delu in predanosti organizaciji.

Dejavniki srečnosti v delovnem okolju

Različne klasifikacije vključujejo številne dejavnike srečnosti. Za boljšo predstavo jih privzemimo pet. Prvi je navdihujoče delo, s katerim so zaposleni zadovoljni in ga opravljajo tako, da dosegajo zastavljene cilje. Pomembne so še vzajemne organizacijske vrednote, ki jih upoštevajo vsi zaposleni. Veliko težo imajo tudi urejeni medosebni odnosi, ki vključujejo interakcijo med zaposlenimi, njihovo medsebojno sprejemanje in skupinsko povezovanje. Ne smemo pozabiti na kakovost delovnega življenja in ne nazadnje dejavnik vodenja, pri katerem nadrejeni oziroma direktorji skrbijo za motivacijo zaposlenih, razvijajo in ohranjajo njihovo predanost delu, pri čemer v stikih z njimi uporabljajo dvosmerno, transparentno komunikacijo ter z lastnim zgledom ustvarjajo dobro delovno vzdušje.

Prvič, več kreativnosti in proaktivnosti

Koristi srečnosti pri delu nastopajo na več ravneh. V prvi vrsti so povezane z večjo kreativnostjo in proaktivnostjo. Pozitivno čustveno stanje zmanjšuje medosebne konflikte in spodbuja njihovo reševanje s konstruktivnim pogovorom. Napoveduje pripravljenost za vključevanje v organizacijske aktivnosti in zavzetost za izpolnjevanje delovnih nalog. Trenutna dobra razpoloženja se lahko izkoristi tudi pri izvajanju motivacijskih prijemov. Pri tem je treba paziti, da ta čustva ne zmotijo osredotočenosti zaposlenega na delo. Za vsa čustva, tako negativna kot pozitivna, namreč velja, da imajo tendenco preusmerjanja pozornosti k njihovemu sprožilcu.

Drugič, manj fluktuacije, absentizma in izgorelosti

Pozitivna stališča in prijetne delovne izkušnje koristijo zaposlenim kot tudi organizaciji. Zadovoljstvo z delom in predanost organizaciji zmanjšujeta fluktuacijo in neproduktivno vedenje na delovnem mestu, absentizem in zamujanje na delo ter izboljšujeta pripravljenost za odgovorno ravnanje v organizaciji. Zmanjšujeta tudi obseg depresije, nelagodja, zaskrbljenosti in izgorelosti ter pozitivno vplivata na zdravje zaposlenih. Srečni zaposleni so bolj verjetno tudi produktivnejši, zaradi večje produktivnosti pa se njihovo zadovoljstvo z delom dodatno okrepi. To se pozna toliko bolj, kolikor bolj kompleksne so delovne zadolžitve. Srečnost na delovnem mestu je pozitivno povezana tudi s karierno uspešnostjo. Srečni uslužbenci sprejemajo boljše odločitve na menedžerskih pozicijah in se lažje ter učinkoviteje znajdejo pri timskem delu.

Tretjič, dobički in prednost pred konkurenco

Na ravni organizacije je zadovoljstvo zaposlenih eden glavnih dejavnikov kasnejšega zadovoljstva kupcev in s tem povezanega večjega obsega prodaje, ki gre z roko v roki z ugodnejšo percepcijo kakovosti blaga in storitev. Delovna zavzetost zaposlenih je statistično značilno povezana z zadovoljstvom strank, dobičkom, produktivnostjo, manjšo fluktuacijo kadrov in večjo varnostjo organizacije v poslovnem okolju, kjer vlada ostra konkurenca. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da je ta ugodna povezanost srečnosti z omenjenimi spremenljivkami obojestranska. Pozitivne posledice srečnosti na delovnem mestu povratno vplivajo nanjo, s čimer jo utrjujejo kot pomemben vidik organizacijske uspešnosti.

Srečni, če vidijo globlji smisel

Srečnost na delovnem mestu zaposleni dosežejo, kadar so sposobni zadovoljevati svoje najgloblje čustvene in psihološke potrebe z opravljanjem svojih delovnih nalog. To pomeni, da v svojem delu vidijo globlji smisel. Pametne organizacije se zavedajo te ključne resnice, zato vlagajo v razvoj pristno srečnih zaposlenih. Po neki raziskavi je četrtino zadovoljstva z življenjem mogoče pojasniti z zadovoljstvom na delovnem mestu, ki je tesno povezano s srečnostjo na delovnem mestu. Slednja ima torej širše učinke, saj prispeva tudi k bolj zadovoljnemu življenju nasploh.

Franci Čeč je avtor knjige Srečnost na delovnem mestu, predavatelj in svetovalec organizacijam.