1300 €

je lani znašala povprečna mesečna bruto plača mladih med 15. in 29. letom starosti. To pomeni, da so v povprečju zaslužili tri četrtine povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih oseb v Sloveniji.

161.000

delovno aktivnih mladih je bilo v minulem letu v Sloveniji. Od tega jih je 31.000 opravljalo delo prek študentskega servisa.

54 %

zaposlenih mladih je bilo v delovnem razmerju za nedoločen čas, 46 odstotkov pa je imelo delo za določen čas. Med vsemi zaposlenimi je razmerje precej drugačno: 84 odstotkov vseh zaposlenih je imelo zaposlitev za nedoločen čas, 16 odstotkov pa za določenega.

16.000

mladih je bilo v minulem letu brezposelnih. Stopnja brezposelnosti je bila devetodstotna in za skoraj štiri odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti.

Stopnja brezposelnost med mladimi je še vedno visoka, tisti, ki so zaposleni, pa vedno pogosteje opravljajo prekarne oblike dela. Velikokrat so ujeti v kratkotrajne oblike dela, ki jim ne omogočajo dostojnega življenja in načrtovanja lastne prihodnosti.

Tea Jarc, sindikat Mladi plus

4,2 %

mladih, starih od 18 do 24 let, je bilo brez izobrazbe ali pa so imeli končano največ osnovno šolo in niso bili vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Po kazalniku zgodnje opustitve izobraževanja se je Slovenija zelo dobro odrezala tudi v primerjavi z drugimi državami članicami EU, saj so imeli manjši delež mladih, ki so zgodaj opustili izobraževanje, le še na Hrvaškem.

5 %

prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 29 let, lani ni bilo niti vključenih v formalno izobraževanje niti niso bili delovno aktivni. Tudi po tem kazalniku Slovenija sodi med najuspešnejše države.