Pri postopkih za ugotavljanje pravic iz invalidnosti so po varuhovem mnenju kršena načela zaslišanja stranke, materialne resnice in proste presoje dokazov, na kar so pri varuhu opozorili že v poročilu za leto 2018. Svetina je poudaril, da na pravice invalidov ne smemo gledati le skozi prizmo dajatev in storitev, ampak jim je treba zagotoviti tudi možnost za učinkovito varovanje njihovih pravic pred državnimi in lokalnimi organi ter nosilci javnih pooblastil, so zapisali pri varuhu.

Svetina poziva vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da začne dosledno spoštovati zakon o upravnem postopku. Ta določa, katere sestavine mora vsebovati odločba. Glavna težava je, da odločbe zavoda ne vsebujejo dejstev, na podlagi katerih je strokovna oseba zavoda sprejela svojo odločitev, ocenjuje varuh.

Predstavniki zavoda so pojasnili, da so ta dejstva navedena v priloženem izvedeniškem mnenju, takšno ravnanje pa so utemeljili z varstvom osebnih podatkov. Odločbe zavoda namreč v določenih primerih prejme tudi delodajalec. A po mnenju varuha pravica do varstva osebnih podatkov ne more upravičevati posega v pravice posameznika po 22. in 25. členu ustave, ki ga varujeta pred arbitrarnim ravnanjem oblasti.

Poleg tega so sodelavci varuha opozorili zavod na to, da izvedenčevo zaslišanje stranke ni v skladu z omenjenim zakonom. Gre namreč za nalogo strokovnega sodelavca zavoda.

Zavod vztraja, da je zavezan k temu, da pridobi mnenje izvedenca, in da je vezan na njegovo vsebino. A ravnanje zavoda je po mnenju varuha sporno, saj za to ni podlage v področni zakonodaji.

Prelaganje odgovornosti na izvedence je v nasprotju z zakonodajo in sodno prakso, ki opozarja na pomen razlikovanja med dejanskimi in pravnimi vprašanji, pojasnjuje varuh. Izvedenec namreč ugotavlja le dejstva, strokovna oseba zavoda pa jih je dolžna pravno ovrednotiti. Gre denimo za kategorijo invalidnosti in izkazanost potrebe po pomoči in postrežbi.

Spregovorili tudi o definiciji invalidnosti

Varuhova kritika omenjenih postopkov je še posebej pomembna, ko gre za nepokretne bolnike v zadnji fazi bolezni v postopkih za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo. Z logiko zavoda po nujni uporabi izvedeniških mnenj se postopki po mnenju varuha po nepotrebnem podaljšujejo. V številnih primerih bi zadoščalo že mnenje osebnega zdravnika kot izvedene priče. Zaradi sedanjega stanja lahko zavarovanci umrejo še pred izdajo odločbe, izpostavlja varuh.

Sogovorniki so se dotaknili tudi definicije invalidnosti. Trenutna ureditev, po kateri se invalidnost obravnava na podlagi okvare posameznika, ki mora biti trajna in neozdravljiva, je po oceni varuha v nasprotju s konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Tako kot zavod tudi sam meni, da bi morala sodobna definicija invalidnosti temeljiti na oviri, ki jo ima posameznik na podlagi okvare, dovolj pa je, da je ta okvara dolgotrajna, in ne nujno trajna.