Odgovor: Po zakonu stvarna služnost preneha, če se lastnik služeče stvari upre njenemu izvrševanju, lastnik gospodujoče stvari pa svoje pravice tri leta zapored ne izvršuje, če je katero od vpletenih zemljišč uničeno ali če postane lastnik obeh nepremičnin ista oseba in zahteva izbris iz zemljiške knjige. Stvarna služnost lahko preneha tudi na podlagi pravnega posla med lastnikom gospodujoče in služeče nepremičnine in z izbrisom iz zemljiške knjige. Lastnik služeče stvari pa lahko zahteva prenehanje, če služnost postane nekoristna za uporabo gospodujočega zemljišča. O tem odloči upravni organ (služnost preneha z dnem dokončne upravne odločbe) ali sodišče (služnost preneha z dnem pravnomočne sodne odločbe).

Vprašanje: Ali lahko po 20 letih uporabe travnika na njem uveljavljam lastninsko pravico? V tem času mi namreč nihče ni oporekal pravice uporabe?

Odgovor: Ne glede na to, ali vaša pravica do uporabe travnika izhaja iz sklenjene pogodbe o užitku (osebna služnost) ali iz naslova izvrševanja služnostne poti (stvarna služnost), na travniku ne morete pridobiti lastninske pravice, razen če zemljišče še nima lastnika ali pa ta na vas prenese lastninsko pravico. Ne glede na lastninsko pravico pa vam po zakonu pripada služnostna pravica, če gre pri uporabi travnika za stvarno služnost in v dvajsetih letih ni prišlo do nasprotovanja s strani lastnika. Treba je pa poudariti, da se služnosti ne da priposestvovati s kakšno koli uporabo, temveč je ta potrebna za neprekinjeno dejansko izvrševanje služnosti. Priposestvovanje služnosti se uveljavlja s tožbo pred sodiščem, potrebno pa jo je tudi vpisati v zemljiško knjigo.

Mag. Boštjan J. Turk