Četrti odstavek omenjenega člena navaja, da se za banko ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke. Postopek za oceno ustavnosti je bil začet z zahtevo sindikata NLB in na pobudo sveta delavcev NLB, pojasnjuje sodišče.

NLB je družba z dvotirnim sistemom upravljanja z več kot 3000 zaposlenimi. Zato bi morali imeti delavci poleg predstavnikov v nadzornem svetu tudi delavskega direktorja v upravi družbe. Omogočena je sicer tudi možnost drugačne ureditve pravice do sodelovanja delavcev pri upravljanju v bankah, vendar pa naj to ne bi dopuščalo popolne izključitve tega sodelovanja v organih banke. Za to bi namreč morali obstajati utemeljeni razlogi.

Državni zbor in vlada sta se medtem sklicevala na posebnost bančne dejavnosti in posebne zahteve, dolžnosti in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani organov upravljanja. Izpodbijana ureditev naj bi minimalno in sorazmerno posebnostim bančne dejavnosti posegala v pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju.

A sodišče državi ni prikimalo in razveljavilo omenjeni odstavek.