Zakon določa, da mora vlada upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, drugih delovnih teles in delegacij, ki jih ustanovi ali imenuje. To pomeni najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola. Vendar pa v praksi uravnotežena zastopanost ni vedno mogoča. Zakon zato dopušča, da se načelo ne upošteva, če to iz objektivnih razlogov ni mogoče. Z namenom, da bi dosegli večjo preglednost in bolj učinkovito izvajanje zakona v praksi, se izjeme v predlogu novele prenašajo z uredbene na zakonsko raven, so v predlogu novele zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izjemi sta določeni, ko se imenuje oziroma predlaga samo ena predstavnica oziroma predstavnik in ko je telo sestavljeno iz neparnega števila članic in članov. Prav tako sta izjemi primera, ko je članstvo določeno zaradi funkcije in ko v času priprave predloga ni na izbiro osebe določenega spola, ki bi ustrezno zastopala interese predlagatelja.

Predlagana novela k uresničevanju načela uravnotežene zastopanosti pri imenovanjih predstavnic in predstavnikov v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava zavezuje tudi lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti.