To, da so parcele s stopniščem, javnimi površinami za pešce itd. v zasebni lasti, je nesprejemljivo. Take površine bi morale imeti status »grajeno javno dobro« (GJD), kar pomeni, da morajo ostati (tako so bile financirane ob gradnji) v javni lasti; pravni oz. posli z nepremičninami vrste GJD so »nični« – o tem obstaja veljavna pravna praksa.

Sodni izvedenec »geodetske stroke« težko kaj koristnega opravi pri opredeljevanju nepremičninskih delov znotraj stavbe – pregledati in uporabiti je treba lokacijsko in gradbeno-tehnično dokumentacijo iz časa gradnje, s pregledom glede horizontalnih in vertikalnih konstrukcijskih in funkcionalnih enot, temu pripadajoče ekonomske elaborate o komunalnih prispevkih za komunalno urejanje, ki so bremenili stavbo in ki niso plačilo lastnine, ter nadalje poslovne transakcije v okviru kupoprodajnih pogodb in listin.

Po izjavi mag. Roberta Lainščka, inšpektorja višjega svetnika, vodje sektorja za upravno inšpekcijo na ministrstvu za javno upravo, je Upravna enota Ljubljana v podobni zadevi neprimernih postopkov z nepremičnino, ki bi morala biti GJD, odločila, da se postopek obravnava na podlagi 280. člena zakona o upravnem postopku (ZUP) z vlogo po določbah ZUP, in sicer kot predlog za izrek ničnosti odločbe (v danem primeru o določitvi etažne lastnine ali funkcionalnega zemljišča k stavbi), in podatkov iz javnih evidenc (po 179. členu ZUP). Postopke, ki izhajajo iz izjave inšpektorja (in glede na pravno prakso) bi morala sprožiti že zdavnaj občina oziroma že ob etažiranju kompleksa Plava laguna preprečiti, da potencialno GJD, v katerega je sama vlagala finančna sredstva s svojimi pravnimi predniki, preide v zasebno last.

Škodljivost take drže ljubljanske (in drugih) občinske uprave (ki je problematična tudi na obširnih površinah v stanovanjskih soseskah) je prav na primeru Plava laguna še posebej izpostavljena, saj gre za pomembno mestotvorno nepremičnino, tako rekoč centralnega pomena za mesto. Poudariti je treba še, da postopki »lastninjenja« po zakonu na sodiščih te anomalije še povečujejo in občinam celo preprečujejo oziroma odvzemajo lastništvo in status GJD.

Ob vsem je treba zopet uveljavljati uporabo določb in pravil (starih in novih) o »gradbeni parceli« – iz časa gradnje.

Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana