Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo, je proti jeseniški bolnišnici vložila 540.000 evrov vreden odškodninski zahtevek za povrnitev škode, ki ji je nastala, ker ji, kot trdi, bolnišnica preprečuje upravljanje s spodnjim zunanjim parkiriščem na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi. Ob gradnji urgentnega bloka leta 2015 so bili namreč prekinjeni električni vodi do parkirišča, bolnišnica pa naj bi Heti onemogočila njihovo ponovno vzpostavitev. Zaradi tega na parkirišču ne delujejo zapornice, parkirni avtomati in videonadzor. Zaposleni v bolnišnici pa medtem na parkirišču zastonj parkirajo.

Odškodninski zahtevek se nanaša na izpad parkirnin za obdobje po letu 2016, ko je Heta od družbe Avioprojekt v stečaju prevzela upravljanje parkirišč, in sicer na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med takratnim Hypo leasingom, Avioprojektom in bolnišnico. V Splošni bolnišnici Jesenice pojasnjujejo, da problem izhaja iz kompleksnih razmerij iz časa graditve garažne hiše leta 2008, in poudarjajo, da Avioprojekt zaradi finančnih težav ni izpolnil vseh svojih obveznosti. Menijo, da bi morala Heta za elektrifikacijo najprej pripraviti ustrezne načrte in pridobiti služnosti. V Heti pa trdijo, da jim je bolnišnica to preprečevala in pogojevala s plačilom služnosti, čeprav ji ta pripada po pogodbi o stavbni pravici.

Pooblaščenec Hete Dušan Mitrović je danes zavrnil tudi navedbe bolnišnice, da naj družba Avioprojekt svojih prvotnih vodov ne bi položila v skladu s predpisi. Poudaril je, da jim je bolnišnica tudi preprečevala kakršnakoli dela ali pregled vodov. Pooblaščenec jeseniške bolnišnice Dejan Vovk je na drugi strani izpostavil, da so družbo Avioprojekt večkrat opozorili na nepravilnosti, vendar pa zaradi finančnih težav družba ni nikoli izpolnila svojih obveznosti. Prepričan je, da je iz dokazov jasno, da za nastalo situacijo ni kriva bolnišnica in da ima ta ves čas interes, da se zadeva uredi na način, predviden v pogodbi in skladu z zakonskimi določili. Stranki v postopku sta za razjasnitev okoliščin predlagali zaslišanje nekaterih prič in postavitev sodnega izvedenca prometne in finančne stroke. Vendar je sodnica Jasna Levc Uršič dokazne predloge zavrnila, ker je ocenila, da sodišče lahko relevantno stanje ugotovi že na podlagi drugih dokazov in listin. Pooblaščenec Hete pa je ocenil, da gre pri zavrnitvi dokazov za procesno kršitev.

Sodišče naj bi o zadevi izdalo pisno sodbo. Ni pa to edini spor med bolnišnico in Heto, pravdata se namreč tudi glede pravice do zgornjega zunanjega parkirišča. Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da je pogodba v tem delu nična in da je zgornje parkirišče v lasti bolnišnice. Vendar pa sodba še ni pravnomočna, Heta se je namreč nanjo pritožila, višje sodišče pa o tem še odloča.