Na upravni enoti (UE) Kamnik so v lanskem letu, kljub temu da so se ubadali z nadpovprečno visoko bolniško odsotnostjo, uspešno izvedli vse načrtovane in še nekaj dodatnih nenačrtovanih zadolžitev, poudarja načelnik Mihael Novak. Še več, anketa o zadovoljstvu strank kaže, da obiskovalci njihovih težav sploh niso zaznali, saj je povprečna ocena zadovoljstva strank znašala kar 4,93, kar je znatno več, kot je znašalo povprečje vseh upravnih enot. So se pa težave nekoliko odrazile v anketi o zadovoljstvu zaposlenih, saj je ta znašala 3,9 in je bila nekoliko nižja od ocene prejšnjih let.

Na področju upravnih zadev so v preteklem letu reševali 14.580 zadev, slabih pet odstotkov manj kot leto prej. Zmanjšanje je bilo izrazitejše na področju kmetijstva ter dela, družine in socialnih zadev. Rešili so več kot 98 odstotkov zadev in ob koncu leta niso imeli nerešenih zadev, ki bi jim potekel zakonski rok za reševanje, še pove načelnik Novak.

30 oseb brez veljavnih listin

Skupaj so lani izdali 5581 javnih listin (osebnih izkaznic in potnih listin), kar je občutno manj kot leto prej, a se je lani znatno povečalo število drugih upravnih in prekrškovnih nalog, kamor sodijo spletna kvalificirana potrdila za fizične osebe, prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč. Kar 30 občanov so morali celo obvestiti, da nimajo več nobene veljavne javne listine. Prejeli so 48 vlog za sprejem v državljanstvo Slovenije in vodili 85 postopkov ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Razlogi za to so najpogosteje v nerešenih premoženjskopravnih postopkih med zakonci in izvršbah na naslovih, kjer so stranke fiktivno prijavljene, ugotavljajo na UE Kamnik, kjer so lani sklenili tudi 186 zakonskih zvez. Vloženih je bilo 43 vlog za spremembo osebnega imena, kar je največkrat povezano z razvezo zakonske zveze, numerologijo, pri mladoletnih otrocih, ki imajo dva priimka, pa odločitev za en priimek.

43 javnih prireditev

Na novo so registrirali 11 društev, tako jih je bilo konec leta na območju upravne enote skupaj 334. Izdali so jim 43 odločb o dovolitvi javne prireditve. Po podatkih ministrstva za infrastrukturo so imeli konec leta registriranih 25.270 vozil in evidentiranih 24.086 voznikov. Izdali ali zamenjali so jim 2746 vozniških dovoljenj in izvršili 258 sodb o prekršku, s katerimi jim je bila izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved vožnje z motornim vozilom ali prenehanje veljavnosti z odložitvijo izvršitve. Kot prekrškovni organ so izdali 73 plačilnih nalogov in podali 38 predlogov za prisilno izterjavo neplačanih glob ter obravnavali eno zahtevo za sodno varstvo. Za opravljanje vozniškega izpita so priglasili 415 kandidatov, na novo registrirali 200 vozil, 639 pa jih odjavili.

Na področju okolja in prostora so v letu 2018 reševali 340 upravnih zadev, nekaj malega manj kot leto prej. Največja pozornost je bila, kot v prejšnjih letih, namenjena dovoljevanju gradenj manj zahtevnih in zahtevnih objektov. Med izdanimi gradbenimi dovoljenji za zahtevne in manj zahtevne objekte je največji delež predstavljala stanovanjska gradnja. av