V prispevku je navedeno, da je Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) stranka v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS) za gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice, kar ne drži. DPRS je stranski udeleženec v tem postopku. Ne drži tudi navedba, da se je boj DPRS z družbo Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) začel, ko jim ti kljub odločbi informacijske pooblaščenke niso želeli pokazati študij in monitoringov o vplivih na rečni živelj. DPRS od HESS nikoli ni zahteval kakršne koli študije ali monitoringa, temveč so to zahtevali od Zavoda za ribištvo Slovenije, zato tudi ne drži trditev, da je informacijska pooblaščenka izdala kakršno koli odločbo družbi HESS. Neresnična je trditev v prispevku, da bi katera koli študija razkrila, da bi imela gradnja HE Mokrice uničujoč vpliv na naravo. Ravno tako je neresnična trditev v članku pod fotografijo Slamerškove, da naj bi Zavod RS za varstvo narave izdelal študije, ki so pritrdile argumentom DPRS o uničujočih vplivih gradnje hidroelektrarne Mokrice na okolje. Zavod RS za varstvo narave ni izdelal nobene študije glede vplivov HE Mokrice na naravo.

Nadalje so vse izdelane strokovne študije za HE Mokrice pritrdile oceni vpliva HE Mokrice na naravo, ki jo je izdelal strokovni izdelovalec, ki je podal oceno, da je vpliv HE Mokrice na naravo nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Tej oceni so pritrdili tudi Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Arso, kakor tudi ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je zavrnilo pritožbo DPRS v postopku pred tožbo na upravnem sodišču. Pomembno je tudi poudariti, da se študije, ki jih je zahteval DPRS od Zavoda za ribištvo Slovenije, ne nanašajo na HE Mokrice, temveč na gorvodne elektrarne in so bile izdelane v obdobju od 2004 do 2011, zato jih Arso ni prepoznal kot pomembne za postopek izdaje OVS za HE Mokrice in od družbe HESS tudi ni zahteval, da jih priloži k vlogi za izdajo OVS za HE Mokrice. Zato nikakor ne drži, da bi študije kakor koli pritrjevale pavšalni in nestrokovni oceni DPRS, ki tudi nima nobenih referenc s področja presoje vplivov na naravo.

V prispevku je še navedeno, da so bile vse hidroelektrarne od leta 2004 zgrajene nezakonito, kar ne drži. Vse hidroelektrarne so bile zgrajene v skladu z določili veljavne zakonodaje, kar pomeni, da so bile zgrajene zakonito.

Glede navedb domačinke iz Loč, ki v prispevku zatrjuje, da se je z gradnjo HE gorvodno poplavna varnost poslabšala, pa pojasnjujemo, da samo celovito izveden večnamenski projekt zagotavlja poplavno zaščito naselij v Posavju.

Jasno je, da je »boj« DPRS proti projektu HE Mokrice v bistvu »boj« tega društva proti kateri koli hidroelektrarni v Sloveniji in širše. Nekonkretno in neargumentirano navajanje študij in iz njih izhajajočih ter nikoli eksplicitno predstavljenih negativnih ocen vplivov na naravo je zgolj način za zavlačevanje in onemogočanje izvedbe tega projekta, kar bo imelo negativne posledice za našo državo in državljane.

Suzana Poldan

vodenje stikov z javnostmi, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., Brežice