Kot je na izredni seji povedal direktor šoštanjske občinske uprave Drago Koren, od ministrstva pričakujejo, da določi tudi višino in način zagotavljanja sredstev za izvajanje programa zapiranja rudnika, ki mora vključevati tudi nadomestilo za degradacijo prostora in omejeno rabo prostora do končnega zaprtja, ter sredstva za razvojno prestrukturiranje celotne Šaleške doline.

Koren se je strinjal z oceno svetnikov, da je prebivalcem Šoštanja kršena ustavna pravica do življenja v zdravem, čistem in urejenem okolju.

Svetniki od infrastrukturnega ministrstva in Premogovnika Velenje zahtevajo tudi, da se šoštanjska občina vključi v postopek podaljšanja koncesije, ki se bo rudniku iztekla januarja leta 2022. Koren je pri tem opozoril, da je treba ustrezno upoštevati veljavni občinski prostorski načrt, ki predvideva, da je za namen izkoriščanja mineralnih surovin treba sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.

Zahtevajo vračilo dela sredstev za okoljski sklad vrne v lokalno okolje

Od Premogovnika Velenje svetniki prav tako zahtevajo, da takoj pristopi k izvedbi sanacije prezračevalnega jaška za zmanjšanje smradu. Od okoljskega ministrstva pa zahtevajo, da se del sredstev, ki jih Termoelektrarna Šoštanj (Teš) prispeva v podnebni sklad, vrne nazaj v lokalno okolje, saj ima strošek plačevanja okoljske dajatve Teša v državni proračun velik vpliv na variabilno ceno toplotne energije iz elektrarne in posledično višjo ceno toplovodnega ogrevanja za vse končne odjemalce.

Šoštanjski občini pa so svetniki predlagali, da naroči neodvisno študijo vseh negativnih vplivov, ki jih energetska dejavnost povzroča v Šoštanju, z oceno škode in vsemi finančnimi posledicami, ki pri tem nastajajo.

Na seji so se svetniki seznanili z vsemi dosedanjimi aktivnostmi Teša za pridobitev dovoljenja Agencije RS za okolje za uvoz tujega premoga in s sklepom agencije, ki je Tešu dovolila uvoz premoga.

Seznanili so se tudi z vsemi aktivnostmi Teša na področju sosežiga goriva iz odpadkov v Tešu. Svetniki so izrazili odločno nasprotovanje sosežigu, vse dokler ne bo narejena celovita presoja vplivov na okolje z oceno vseh negativnih posledic ter morebitnih pozitivnih koristi, ki bi jih nameravan sosežig goriva iz odpadkov lahko prinesel Šoštanju in njegovim prebivalcem.

Predlagali takso na megavatno uro

Civilna iniciativa Šoštanj je svetnikom predstavila predlog sprejetja odloka o uvedbi takse na proizvedeno megavatno uro električne energije, občinski svet pa je zato občini naročil, da preveri pravno vzdržnost sprejetja takšnega sklepa.

Za dosego vseh zahtev pa je občinski svet imenoval razširjeno pogajalsko skupino, ki bo tudi odbor za spremljanje vseh nameravanih aktivnosti v Premogovniku Velenje in Tešu.

Izredno sejo je šoštanjski župan Darko Menih sklical na zahtevo sedmih svetnikov z Liste Borisa Goličnika, nanjo so vabili med drugim tudi predsednika vlade Marjana Šarca, ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek in okoljskega ministra Simona Zajca, a so se vsi opravičili.