Celjski svetniki so na zadnji seji mestnega sveta sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje opuščene mlekarne v Medlogu, na podlagi katerega lahko vlagatelj, podjetje GM Invest, prične postopek pridobitve mnenj in gradbenega dovoljenja. »A dokler ne bodo zgrajeni protipoplavni ukrepi, lahko vlagatelj namesto šestih načrtovanih objektov zgradi samo dva,« pojasnjuje Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Kot dodaja Grušovnikova, obravnavano območje trenutno nima zagotovljene poplavne varnosti, saj protipoplavni ukrepi na levem bregu Savinje še niso izvedeni. »Ko bo ministrstvo za okolje in prostor zgradilo protipoplavni nasip, ki je izjemnega pomena, saj bo ta zagotovil poplavno varnost prebivalcev na širšem območju Špice, bo vlagatelj lahko nadaljeval projekt,« še pojasnjuje Grušovnikova.

Kot pravijo na ministrstvu, se bodo gradnje nadomestnega nasipa lotili skupaj z direkcijo za vode, ko bodo pridobljena vsa za gradnjo potrebna zemljišča. »Časovnega razporeda v tem trenutku nimamo na voljo in ni mogoče napovedati, kdaj bi se gradnja lahko pričela,« še dodajajo na ministrstvu.

Zaščititi želijo drevesni park

Z načrtovanimi posegi v prostor se ne strinjajo predstavniki civilne iniciative Odprto Celje, zato so na mestni svet že naslovili odprto pismo, v katerem zahtevajo, da se območje drevesnega parka v Medlogu zaščiti. »Preprečiti želimo uničenje območja ob Savinji, ki je javna površina v javnem interesu,« opozarjajo v pismu. Zahtevajo, da mestni svet že na prihodnji seji sprejme sklep o javni razgrnitvi načrta za ureditev celotnega območja in predlagane trase protipoplavnega nasipa.

»Ker gre za poseg, ki bistveno spreminja kvaliteto in namembnost te za mesto pomembne površine, smo Celjanke in Celjani upravičeni do informacije o predvidenih delih. To velja za katero koli vrsto projektne dokumentacije oziroma upravnega postopka, ki bo podlaga za načrtovani poseg. Če bo ta načrt sprejet v obliki projekta o gradbeni dokumentaciji, kot je bila praksa pri nekaterih dosedanjih protipoplavnih ureditvah, zaradi česar javnost ni bila upravičena podati mnenj in predlogov, bomo skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju in gradbenim zakonom vložili prijavo na inšpekcijo,« so zagrozili predstavniki civilne pobude.

Na občini poudarjajo, da predvideni prostorski načrt obravnava le območje opuščene mlekarne, ne posega pa na območje drevesnice, kot jim očitajo civilne pobude in hkrati, da se zavedajo velikega pomena urejenih zelenih površin in jim zato namenjajo veliko pozornosti.