Kot je sporočil predsednik združenja Janez Poklukar, so na današnjem zboru v bolnišnici Valdoltra razpravljali o predlogih združenja, ki so jih direktorji oblikovali na jesenskem srečanju v Topolšici. Ugotovili so, da mora novi minister takoj po imenovanju in v sodelovanju z vodstvi bolnišnic in stroko pripraviti strateški načrt za celotno javno zdravstvo, ki bo odgovarjal na potrebe prebivalstva in predvidel razvoj stroke glede na njene vsebinske, razvojne, kadrovske in infrastrukturne potrebe.

Urlep se je po Poklukarjevih navedbah strinjal z direktorji o nujnosti sprememb na področju vodenja in upravljanja zdravstvenih institucij. Pri tem pa je predsednik združenja kot enega pomembnejših problemov pri odločanju navedel pomanjkljive oziroma nezadostne podatke. »Zato je treba na nacionalni ravni pristopiti k poenotenju informacijskega sistema oziroma vzpostavitvi povezovalne platforme,« je navedel Poklukar. Prisotni so se po njegovih besedah tudi strinjali, da mora javno-zasebno partnerstvo postati ena izmed možnosti financiranja investicij v zdravstvu.

Prav tako so si bili enotni, »da za izhod iz nastale situacije slovensko zdravstvo potrebuje politično voljo in kontinuiteto pri vodenju ministrstva za zdravje oziroma konsenz vseh političnih strank, dialog in dogovor z medicinsko stroko ter stroko zdravstvene nege in pa opolnomočeno vodstvo javnih zdravstvenih podjetij«, je še sporočil Poklukar.