»Za objavo natečaja smo se odločili, ker želimo najti zares dobre arhitekturne rešitve za temeljito prenovo podobe starega mestnega jedra. Takšne, da bi bilo Laško nato še bolj prepoznavno kot urejeno, sodobno ter turizmu in ljudem prijazno mesto,« pravi župan Laškega Franc Zdolšek.

Prenovili in uredili bi del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod hotelom Savinja pa del Mestne, Kidričeve ter Trubarjeve ulice in tudi del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga.

»Rešitev naj vključuje prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti,« piše v natečaju. Občina pa bo kot naročnica v nadaljevanju postopka, upoštevajoč rezultate natečaja, izbrala tistega, ki bo izdelal projektno in tehnično dokumentacijo za izvedbo načrtovanih del.

Mestno jedro prizorišče prireditev

Obsežen del prenove bo predstavljala tudi celovita rekonstrukcija gospodarske javne infrastrukture, ki bo vključevala temeljito prenovo tal.

»Z arhitekturno prenovo starega mestnega jedra želimo v prvi vrsti ustvariti prijetno okolje za bivanje vseh občanov pa tudi za opravljanje poslovne dejavnosti ter preživljanje prostega časa, hkrati s tem pa povečati turistično privlačnost mesta,« še pravi župan Zdolšek. Ta se zaveda, da bo prenova precej zahtevna tudi zato, ker je del Laškega, predvsem del Aškerčevega trga, tudi osrednji prireditveni prostor za številne prireditve v kraju, med drugim festival Pivo in cvetje pa razne sejme in druge dogodke, zato bo brez dvoma potreben temeljit premislek o tem, kako urediti mirujoči promet, obenem pa lokalnim prebivalcem omogočiti neoviran dostop do doma.

Na občini so za dobre arhitekturne rešitve ponudili denarne nagrade, najboljšo rešitev bodo nagradili s pet tisoč evri nagrade, celoten denarni sklad, skupaj z odškodninami, pa znaša 20.000 evrov.

Začetek prenove prihodnje leto

Natečajne rešitve bodo na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije zbirali do 28. marca. Zatem bo na vrsti javna obravnava, na kateri bodo lahko tudi prebivalci mestnega jedra podali svoja mnenja, predloge in pripombe. Po sprejeti končni rešitvi bodo na občini, pravi župan, začeli pridobivati gradbeno dovoljenje ter se nadaljnje usklajevati z zavodom za spomeniško varstvo, katerega mnenja pri prenovi prav tako ne bodo mogli zaobiti.

»Predvidevam, da bi se gradnja, ki bo potekala po posameznih fazah, lahko začela prihodnje leto, končala pa do leta 2022. A je vse odvisno tudi od tega, kako uspešni bomo na razpisih pri črpanju evropskega denarja, na katerega vsekakor računamo. Prav tako bo zaključek del odvisen od tega, kakšne bodo ponujene arhitekturne rešitve,« še dodaja župan.