Odgovor: Sosedsko mejo sodišče uredi upoštevaje kriterij močnejše pravice. Močnejša pravica pa se domneva po meji, ki je dokončno urejena v katastrskem postopku. Vendar opozarjam, da lahko sodišče na ta način uredi mejo le, če vrednost spornega mejnega prostora ne presega dvakratne vrednosti za določitev spora majhne vrednosti, v nasprotnem primeru je potrebno soglasje obeh mejašev. V primeru, da močnejša pravica ni dokazana ali pa ni podanega soglasja, sodišče uredi mejo upoštevaje kriterij zadnje mirne posesti. Če se tudi na ta način ne da ugotoviti meje, sodišče uredi mejo tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni.

Vprašanje: Imam problem, povezan z vzdrževanjem medsosedske ograje. Ograja je postavljena na meji s sosedom, vendar je že zelo stara in počasi propada. Podira se tudi na bližnjo javno cesto, zato se bojim, da bi lahko komu povzročila škodo. Zanima me, ali lahko od soseda terjam, da plača svoj del stroškov za popravilo ograje.

Odgovor: Lahko. Mejna znamenja (ograje) je treba vzdrževati na krajevno običajen način, stroške vzdrževanja pa morata nositi oba mejaša po enakih delih. V primeru, če bi zaradi nevzdrževanja ograje nastala škoda tretjim osebam, bi bila za škodo solidarno odgovorna oba.

Mag. Boštjan J. Turk