»Rezultati obsežnega inšpekcijskega nadzora so potrdili, da so lahko Celjani povsem mirni, saj je obratovanje toplarne, ki jo upravlja Energetika Celje, povsem pod nadzorom,« je poudarila vodja Toplarne Celje Marija Zabukovnik.

Celjska toplarna se je namreč po lanskem požaru v podjetju Ekosistemi znašla pod drobnogledom inšpektorjev in strokovnjakov, ki so od septembra lani do konca minulega leta po vsej državi vzeli pod drobnogled 70 izdanih okoljevarstvenih dovoljenj za naprave ali obrate, ki bi lahko povzročili večje onesnaženje okolja. Zdaj je ministrstvo za okolje predstavilo prve rezultate, iz katerih je razvidno, da le v dveh podjetjih, in sicer v Energetiki Celje, ki upravlja celjsko toplarno, in družbi Nafta – Petrochem v stečaju, niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

Inšpektorji so preverjali, ali zavezanci delujejo v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem in varnostnim poročilom, ali spoštujejo določila zakona o varstvu okolja in uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, ali delujejo v skladu z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi v skladu z energetsko zakonodajo.

»V zvezi z nadzorom in zahtevami izdanega okoljevarstvenega dovoljenja so opravili nadzor ravnanja z odpadki, hrupa, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak, rabe vode, ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, okoljevarstvenih zahtev za učinkovito rabo vode in energije, skladiščenja nevarnih snovi in drugih posebnih zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja,« je pojasnila Helena Kojnik, predstavnica za odnose z javnostmi celjske Energetike.

Izpusti pod dopustnimi mejnimi vrednostmi

»Rezultati pregleda so zdaj le dodatno potrdili, da je obratovanje tovrstnih naprav pod zelo strogim nadzorom ter da vse poteka pod številnimi proaktivnimi in preventivnimi ukrepi, s katerimi se v vseh procesih delovanja prepoznava tveganja nesreč, prav tako redno spremljamo in preverjamo vse varnostne ukrepe,« je poudaril direktor Energetike Aleksander Mirt.

Med desetletnim obratovanjem so v celjski toplarni proizvedli in oddali v uporabo več kot 270.000 megavatov toplotne energije ter več kot 53.000 megavatov električne energije. Zaradi soproizvodnje toplote in električne energije so se cene daljinskega ogrevanja v Celju tudi znižale. »Izredno pomembno se mi zdi poudariti tudi, da v vsem času obratovanja izpusti nikoli niso presegli dovoljenih mejnih vrednosti, kar le potrjuje, da je toplarna okoljsko sprejemljiva rešitev ravnanja z odpadki. Še več, izpusti so krepko pod dopustnimi mejnimi vrednostmi,« je pojasnila Zabukovnikova.

Termična obdelava je ekološko sprejemljivejša

Kot so povedali v Energetiki Celje, je pomembno, da ravnamo trajnostno. »Po petstopenjski hierarhični lestvici ravnanja z odpadki je najbolje, če preprečujemo, da novi odpadki sploh nastajajo, tako da predmete, ki jih ne potrebujemo več, podarimo, prodamo, posodimo ali popravimo, ločeno zbrane odpadke pa recikliramo. A del odpadkov kljub vsemu ostaja neprimeren za reciklažo in te lahko zgolj nekam odložimo ali pa termično obdelano. A termična obdelava je zagotovo boljša od odlaganja v naravi, s čimer lahko tudi ogrozimo podtalnico,« so poudarili v Energetiki. S termično obdelavo predhodno obdelanih odpadkov v toplarni večini Celjanov zagotavljajo tako daljinsko ogrevanje kot tudi toplo vodo.