Zakon o štipendiranju določa, da se v Republiki Sloveniji lahko dodeljujejo državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura. Štipendije nadarjenim dijakom omogočajo boljši razvoj njihove poklicne poti in doseganje najvišjih izobrazbenih ravni, medtem ko socialno šibkim dijakom in tistim s posebnimi potrebami dajejo možnost za pridobitev želene izobrazbe. Namen štipendij za deficitarne poklice pa je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov ter predvideno ponudbo delovnih mest.

Dijaki naj prvo vlogo za pridobitev državne štipendije vložijo avgusta

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Za pridobitev pravice do štipendije je zato treba izpolnjevati pogoj materialnega cenzusa, kar pomeni, da povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega določenega zneska (cenzusa). Do državne štipendije so upravičene osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 668,53 evra.

Dijaki naj prvo vlogo za uveljavitev državne štipendije vložijo avgusta, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Polnoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami. Vlogo za uveljavitev pravice do državne štipendije je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo. To velja le za prvo vlogo, od šolskega oziroma študijskega leta 2019/20 namreč za nadaljnje prejemaje štipendije vloge ne bo več treba ponovno vlagati. Državna štipendija se lahko kombinira s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ter s štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, medtem ko je ni mogoče kombinirati s Zoisovo štipendijo.

Javni razpis za Zoisovo štipendijo bo objavljen junija

Zoisove štipendije, ki so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za spodbujanje razvoja njihove poklicne poti, podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi vsak dijak ali bodoči dijak, ki je dosegel vsaj en izjemen dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) in hkrati dosega ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Dijak lahko poleg Zoisove štipendije prejema tudi kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice in štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja.

Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavi v juniju.

Podeljenih bo 1000 štipendij za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice, ki je bila prvič razpisana za šolsko leto 2015/16, je namenjena spodbujanju mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov ter predvideno ponudbo delovnih mest.

Javni sklad je prejšnji mesec objavil nov razpis za pridobitev omenjene štipendije za prihajajočo šolsko leto 2019/20. Podeljenih bo 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno, vlogo zanjo pa bodo dijaki lahko oddali od 15. junija do 20. septembra 2019. Poudariti velja, da štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in dohodnino. Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.

Kadrovske štipendije zagotavljajo prvo zaposlitev

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi štipendijami, kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je, da zagotavljajo takojšnjo zaposlitev po končanem šolanju.

Do informacij o kadrovskih štipendijah, ki jih podeljujejo delodajalci, lahko dijaki in študentje pridejo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, kjer lahko delodajalci oddajo svoje zbrane potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto, na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih, ter s prebiranjem objav delodajalcev v internih glasilih in na spletnih straneh podjetja, v javnih občilih itd.

Pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo s pogodbo o štipendiranju.