Za dijake, ki so v letošnjem šolskem letu 2018/2019 vpisani v srednjo šolo, s tem da ni pomembno, v kateri letnik, velja, da se bodo do konca svojega izobraževanja oziroma do morebitne prekinitve izobraževali pa stari zakonodaji.

Novosti na področju trajanja statusa dijaka

1. Dijak z vpisom v srednješolski program pridobi status dijaka in s tem vse pravice, ki izhajajo iz statusa. Po novem bo status dijaka trajal toliko časa, kolikor traja izobraževanje po posameznem izobraževalnem programu, dijak pa bo imel na voljo še dve dodatni leti iz naslova ponavljanja in prestopa v drug izobraževalni program, če ob prestopu ne bo napredoval. Za t. i. dijake s posebnimi pravicami (dijaki z odločbo o usmeritvi, dijaki z izjemnimi zdravstvenimi težavami, zaradi starševstva ipd.) bo veljalo, da imajo na voljo še dve dodatni leti za ponavljanje.

2. V skupni obseg trajanja statusa dijaka se bosta upoštevala oba zakona, tako zakon o gimnazijah kot zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

3. Kdor bo že zaključil izobraževanje po obeh zakonih, se ne bo mogel več redno izobraževati po drugem programu z enakim vstopnim pogojem. Torej, če bo nekdo zaključil recimo gimnazijski program, se ne bo mogel več po novem vključiti v nek drug izobraževalni program, npr. ekonomski tehnik. Veljalo pa bo še vedno, da bo možno nadaljevanje izobraževanja po vertikali. Npr. dijak bo zaključil program avtoserviser in se bo lahko vpisal v program avtoservisni tehnik (PTI) in si s tem pridobil višjo stopnjo izobrazbe, saj se namreč v PTI-programe (to so t. i. programi 3 + 2) lahko vpišejo samo dijaki, ki predhodno zaključijo ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.

4. Dijaki, ki bodo v svojem predhodnem izobraževanju ponavljali ali prestopili v drug program v isti letnik (torej bodo v svojem predhodnem izobraževanju že izrabili dodatna leta), se po novem ne bodo več mogli vpisati v program maturitetni tečaj. Poleg tega dijaki, ki se bodo vpisali v ta program, ne bodo več mogli ponavljati tega programa, kar je bilo do zdaj še možno, saj je z novo zakonodajo določeno, da dijak ta program obiskuje samo eno leto.

5. V programih poklicno tehniškega izobraževanja (PTI-programi) bo dijak lahko enkrat ponavljal, če ni presegel trajanja izobraževanja v svojem predhodnem izobraževanju. Če bo npr. dijak v programu srednjega poklicnega izobraževanja mizar enkrat ponavljal in tudi enkrat prestopil v drug program brez napredovanja, se bo sicer lahko vpisal v program PTI, da bi si pridobil višjo stopnjo izobraževanja, vendar pa v tem programu PTI, ki traja 2 leti, ne bo imel več možnosti ponavljanja. Če bo v svojem predhodnem izobraževanju izrabil zgolj eno dodatno leto (ali bo samo ponavljal ali bo samo prestopil v drug program brez napredovanja), bo lahko ponavljal tudi v programu PTI.

Dijak, ki bo letnik ponavljal, bo opravljal samo manjkajoče obveznosti

Po novem bo tudi možnost, da bodo lahko dijaki zaključnega letnika, dijaki, ki se bodo izobraževali v vajeniški obliki, dijaki programov poklicno tehniškega izobraževanja (PTI programi) in dijaki s posebnimi pravicami (omenjeni zgoraj) opravljali manjkajoče obveznosti z izpiti. Do zdaj je namreč dijak, ki ni opravil vseh obveznosti letnika, lahko letnik ponavljal, kar je pomenilo, da je moral ponovno opravljati vse obveznosti tega letnika, ne glede na to, da je bil recimo v preteklem šolskem letu negativno ocenjen samo pri enem predmetu. Po novem bo lahko tak dijak letnik ponavljal, vendar bo v tem letu opravljal samo manjkajoče obveznosti. Ta rešitev je bila do zdaj dovoljena samo dijakom zaključnih letnikov, po novem pa se pravica širi še na naštete kategorije. ap