Kot je razvidno iz najnovejše številke publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, so lanskega decembra neposredne naložbe, torej domače naložbe v tujini minus tuje naložbe v Sloveniji, izkazovale 295 milijonov evrov neto priliva kapitala, v celotnem lanskem letu pa 1,1 milijarde evrov, kar je približno 700 milijonov evrov več kot leta 2017.

Domače naložbe v tujini so se decembra znižale za 121 milijonov evrov, v celotnem lanskem letu pa povečale zgolj za 63 milijonov evrov. To je »posledica povečanja lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov (217 in 54 milijonov evrov) ter na drugi strani zmanjšanja neto financiranja tujih povezanih družb (208 milijonov evrov)«, so pojasnili na Banki Slovenije. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se medtem decembra povečale za 174 milijonov evrov, v 2018 pa skupno za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov. V 2017 so za primerjavo dosegle malenkost manj kot 694 milijonov evrov. Decembra je bruto dolg do tujine znašal 42,6 milijarde evrov, kar je 1,2 milijarde evrov manj kot pred enim letom. Najbolj je svojo zadolženost zmanjšala država, in sicer za eno milijardo evrov, zadolženost so zmanjšale tudi banke in centralna banka, medtem ko so ostali sektorji zadolženost povečali (za 400 milijonov evrov).

V strukturi bruto zunanjega dolga prevladuje državni sektor z 49-odstotnim deležem celotnega dolga, delež bank in centralne banke pa je skupaj dosegel 16 odstotkov.

Med finančnimi instrumenti prevladuje dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (45 odstotkov) in posojilih (23 odstotkov). Bruto terjatve do tujine so decembra dosegle 36,2 milijarde evrov, kar je dve milijardi evrov več kot pred enim letom.

Tudi med imetji prevladujejo dolžniški vrednostni papirji (44 odstotkov), ki jim sledijo gotovina in vloge (20 odstotkov). Neto zunanji dolg (obveznosti - terjatve) je decembra znašal 6,4 milijarde evrov in seje glede na leto prej znižal za 3,3 milijarde evrov. Decembra je bila do tujine neto zadolžena zgolj država (16 milijard evrov), vsi ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine.