Lani aprila uveljavljene določbe o dajatvah za odjavljeno vozilo v zakonu o dajatvah za motorna vozila določajo, da obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Prva plačila je tako pričakovati aprila letos, se pa po navedbah ministrstva za okolje in prostor lanska uveljavitev nove ureditve že odraža v povečanem zajemu izrabljenih vozil v razgradnjo. V letu 2018 je bilo v pooblaščenih obratih razgrajenih 12.171 izrabljenih vozil, kar je 42 odstotkov več kot v letu 2017. V mesecih od aprila lani, ko se je nova ureditev uveljavila, je ta odstotek še višji, in sicer 52 odstotkov, so za STA navedli na okoljskem ministrstvu.

Kot so pojasnili, je bila dajatev za odjavljeno vozilo tudi načrtovana kot finančni inštrument za večji zajem izrabljenih vozil v razgradnjo.

Na ministrstvih za infrastrukturo ter za okolje in prostor in direkciji za infrastrukturo so že lani novembra pozvali lastnike odjavljenih vozil, ki so jih odjavili od aprila lani dalje, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve. Dajatve za odjavljeno vozilo, ki se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede, namreč v skladu z zakonom ne bo treba plačati tistim lastnikom odjavljenih vozil, ki bodo v obdobju enega leta vozilo predali v razgradnjo ali znova registrirali. Prav tako dajatve ne bodo plačali, če bodo predložili potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik o ukradenem vozilu, dokazilo o registraciji vozila v drugi državi ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU.

Po zakonu o dajatvah za motorna vozila se sicer dajatev za odjavljeno vozilo plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Dajatev za odjavljeno vozilo pa se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Za udeležbo v cestnem prometu morajo biti motorna in priklopna vozila registrirana, pri čemer zakon o motornih vozilih dovoljuje udeležbo v cestnem prometu v Sloveniji tudi za vozila, registrirana v tujini, če imajo registrsko tablico, listino o registraciji vozila ter oznako države, v kateri so registrirana.

Po zakonskih določbah pa morajo biti v Sloveniji registrirana vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo pri nas prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, ali Slovenci, ki imajo pri nas le začasno prebivališče. Ta vozila se morajo registrirati v Sloveniji v 30 dneh od prijave stalnega ali začasnega prebivališča, v nasprotnem primeru se lastnike kaznuje z globo 400 evrov. Minister za javno upravo Rudi Medved je v odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega (SNS) o tem, koliko tovrstnih prekrškov je bilo ugotovljenih v lanskem letu in koliko glob izrečenih, pojasnil, da so upravne enote vodile pet prekrškovnih postopkov, v katerih so dali kršiteljem možnost izjasnitve o dejstvih in okoliščinah prekrška, vsem petim pa izrekli opomin.