Gasilci so v vseh teh letih pod oblastmi šestih držav razvijali preventivne in operativne dejavnosti varstva pred požari ter številne druge oblike pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. V času Kraljevine Jugoslavije je gasilstvo po organizacijski plati doživelo velike spremembe, ki gasilcem sicer niso bile vedno najbolj po volji, a je število prostovoljnih gasilskih društev kljub temu iz leta v leto naraščalo. Leta 1927 so našteli že 580 društev z več kot 20.000 člani. V dolga leta utečeno gasilsko delovanje in organiziranost je v 30. letih prejšnjega stoletja posegel nov zakon o organizaciji gasilstva, s katerim je kralj Aleksander ukinil gasilska društva in jih preoblikoval v gasilske čete, ki so izgubile dotedanjo samostojnost. Leta 1937, ko je na Slovenskem delovalo že 942 čet z več kot 30.000 člani, so morali v lokalnih skupnostih stara vodstva zamenjati z novimi, kar je marsikje dvigovalo veliko prahu in netilo številne spore. Med drugim tudi zaradi tega, ker bi morali po novem poveljevati v srbskem jeziku.

Zanimiv spor pri gasilski župi v Kamniku

Iz gasilskih krogov nam pišejo:

Časopisi so poročali o razrešitvi starega in imenovanju novega vodstva gasilske zajednice za dravsko banovino. Sledila so poročila o razrešitvah uprav nekaterih gasilskih žup. »Slovenec« in njegova opoldanska izdaja sta zavijala svoja poročila tako, da bi se v javnosti naredil vtis, kakor da so razrešene uprave postopale pristransko, protizakonito in nepravilno in da so bile samo zaradi tega razrešene. (…)

Med prve ukrepe novega vodstva gasilske zveze je spadala razrešitev legalno izvoljene gasilske zajednice dravske banovine. (…)

Kamniški župni upravi očita razrešitveni odlok, da je postopala nepravilno in nezakonito, da ni dovolila ustanavljanja novih gasilskih čet, da ni potrdila nekaterih članov v četnih upravah, nekaj članov pa da je celo brez povoda izključila. (…)

Po mnenju »Slovenca« se je s takim ukrepom ubogemu slovenskemu ljudstvu napravila grozna krivica. (…)

Prizadeti funkcionarji kamniške župe so dobili v odgovor od sreskega načelstva odloke, s katerimi se kaznuje vsak na 2.000 Din ali na 10 dni zapora, ako globa ne bo v 48 urah plačana. Obenem so bili vnovič pozvani, da v 48 urah izroče župne posle, drugače bodo drugič kaznovani, sedaj vsak s 3.000 Din, odnosno z odgovarjajočim zaporom. Kako se je stvar razvijala dalje, še nimamo poročil.

Jutro, 20. januarja 1937

Spor med gasilci v kamniški župi

»Jutro« je napisalo v svoji št. 16 od 20. t. m. članek pod naslovom: »Zanimiv spor v gasilski župi v Kamniku« – ki zlohotno trdi, da začasnemu vodstvu našega gasilstva ni za napredek istega, ampak da gleda samo na to, da si pridobi položaje pri višjih gasilskih ustanovah. Pri trditvi v omenjenem članku, da se je pri ustanavljanju novih gasilskih čet v kamniškem okraju stremelo za tem, da pridejo v vodstvo gasilske župe novi, za gasilstvo prav nič zaslužni ljudje, je tako, kakor s tatom, ki je kričal primite tatu. (…)

Slovenec, 24. januarja 1937

Boji v našem gasilstvu

Povodom mučnih dogodkov, ki se že nekaj časa sem odigravajo v našem gasilstvu, skuša »Slovenec« polemizirati z našimi skromnimi in z ozirom na časovne razmere razumljivo nepopolnimi ugotovitvami. Posebno mu je krivo, da smo poudarili, da je gasilska organizacija stala do sedaj izven dnevne politike. (…)

Pisma gasilske zajednice so iz dobe tkzv. dobe punktaškega gibanja. Iz razumljivih razlogov ne bomo ponavljali, kaj je to bilo. Vsa javnost ima te dogodke še v svežem spominu. Ko se je pozimi 1934 župa Gornji grad na novo konstituirala, je dobila gasilska zajednica proteste proti izvestnim znanim osebnostim v novem župnem odboru. (…)

Jutro, 27. januarja 1937

Boji v našem gasilstvu

Pod tem naslovom prinaša nedeljsko »Jutro« razna poročila z ozirom na volitve v gasilske edinice, ki se te dni vrše. Ker so v teh poročilih trditve, ki so z resnico skregane, podajamo v naslednjem nekaj poročil, da ne bo kdo zapeljan v zmoto.

Takoj v prvem stavku zgoraj navedenega poročila trdi »Jutro«, da je vse do sedaj stala gasilska organizacija »izven dnevne politike«. Gospodje, ki so to pisali, so pač zadnja tri leta prespali, ker bi sicer morali vedeti, da je bila JNS tista, ki je gasilstvo vpregla v svoj strankarski voz. (…)

Slovenec, 26. januarja 1937

O gasilcih in politiki

V naših dnevnikih čitamo dan za dnem poročila o razpuščenih odborih žup in manjših edinic gasilske zveze. S posebno naslado jih prinašajo katoliški listi. Prednjači seveda »Slovenec«, da ne govorimo o »Gorenjcu«, ki kar sam s seboj tekmuje, kako bo bolj napadel staro gasilsko upravo. Iz vrstic se da čitati, da ji očita vsa mogoča in nemogoča dejanja, pravo bombo pa je prinesel torkov »Slovenec« o tem, kako je prejšnja banovinska uprava bila nerodna in iskala informacije preko JNS in sreskih načelstev, ko je pa stvar menda toliko bolj enostavna, če ti daje informacije kar tisti, katerih informacije so vedno najpopolnejše (župniki in kaplani). (…)

Pohod, 30. januarja 1937

Razmere v našem gasilstvu

Začasno imenovano starešinstvo gasilske zveze kraljevine Jugoslavije je s svojim odlokom z dne 10. novembra 1936 št. 3579 razrešilo brez navedbe konkretnih slučajev in predhodnega pregleda ali uvedbe disciplinske preiskave vse izvoljene člane starešinstva in osrednjega odbora gasilske zajednice za dravsko banovino s pavšalnim očitkom nepravilnosti (…)

Naravnost nerazumljivo je postopanje sedanje novoimenovane zvezine uprave, ki hoče negirati vse od prejšnje uprave izdane odredbe in predpise, očitajoč zajednici »nepravilnosti in nezakonitosti«, menda ker je izvedla predpisano službeno zakletev in poleg drugega tudi sprejela vojaško poveljevanje. Ta skupščinski sklep je proglasil sedanji zvezni podstarešina Franc Snoj na avgustu t. l. v svojem javnem nagovoru kot izdajstvo nad slovenskim jezikom, češ da je bila celo Avstrija Slovencem pravičnejša! (…)

Jutro, 31. januarja 1937

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.s