Prednostna lista zajema listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, ter listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Po podatkih velenjske občine je na listi A 335, na listi B pa 37 prosilcev. V času obdelave vlog je bilo nekaj odstopov od vlog in nekaj rešitev po prejšnji listi.

Seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, občina ne bo objavila, ker števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti. Stanovanja bodo dodeljevali skladno s številom upravičencev na prednostni listi in seznamom za zamenjavo glede na primerno stanovanjsko površino ter višino najemnine.

Občina lahko na podlagi republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj je sestavljen poseben seznam.

Kot so zapisali v velenjski občini, ki ima v lasti približno 850 stanovanj, so od leta 2009 rešili 756 stanovanjskih problemov, od leta 2011 pa prodali 46 stanovanjskih enot.