V okviru razpisa za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva bodo med drugim podprli ureditev hlevov, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnjo objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter nakup in postavitev mobilnih objektov in gradnjo kompostarn.

Kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bodo do podpore upravičeni stroški naložb, ki bodo nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 8,1 milijona evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo pol milijona namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 4,6 milijona evrov sofinanciranju naložb fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij ali pa sofinanciranju naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe. Preostalih tri milijone evrov bo namenjenih sofinanciranju naložb s. p. posameznikov in pravnih oseb.

Pridobitve upravičencev različne

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložb, znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko pri določenih investitorjih, med drugim pri mladih kmetih in socialnih omrežjih, za nekaj odstotnih točk poveča.

Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do 1,75 milijona evrov javne podpore. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. januarja do 20. marca 2019.

Sredstva na razpisu za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa bodo namenjena vzpostaviti novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa in predelava lesnih ostankov.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3500 evrov na vlogo, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova te operacije pridobi največ pol milijona evrov javne podpore.

3,5 milijona evrov za nosilce kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo

Od skupno sedem milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 3,5 milijona evrov namenjenih za nosilce kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo, 3,5 milijona evrov pa za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike. Upravičenci lahko vlogo za ta razpis v elektronski sistem vložijo od 21. januarja do vključno 23. aprila 2019.

Ministrstvo je objavilo tudi dva razpisa iz ukrepa sodelovanja. Cilj teh dveh razpisov je podpreti pilotne projekte in projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) s ciljem razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva ter prilagajanja podnebnim spremembam, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projektov, so zapisali na ministrstvu.

Oddaja vloge od 21. januarja do 19. aprila 2019

Za ukrepe s področja okolja in podnebnih sprememb pa je razpisanih tri milijone evrov nepovratnih sredstev, od tega 600.000 evrov za pilotne projekte in 2,4 milijona evrov za projekte EIP. Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli od 5000 do 45.000 evrov podpore, za izvedbo projekta EIP pa na posamezno vlogo od 45.000 do 250.000 evrov.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 21. januarja do 19. aprila 2019.