Vloga svetov delavcev je izjemno pomembna, saj naj bi sooblikovali pogoje za kakovostno delo vseh skupin zaposlenih v organizacijah. Ker se že soočamo z demografskimi spremembami na trgu dela in v organizacijah, v katerih pospešeno raste delež zaposlenih v starostni skupini 45+, so predstavniki svetov delavcev pred izzivom: kaj lahko naredijo za učinkovito upravljanje starejših sodelavcev in kakšne ukrepe na tem področju lahko predlagajo.

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad RS v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev že pospešeno izvaja, je pozornost predstavnikov svetov delavcev pritegnil predvsem zaradi možnosti sofinanciranja strategij in programov. Ažuriran katalog ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih z opisi dobrih praks so prepoznali kot uporabno orodje in pripomoček za konkretno delo, zanimal pa jih je tudi natečaj s priznanjem »starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti«, ki se podeljuje v okviru projekta Zlata nit.

Ob koncu srečanja so sprejeli priporočila stanovskega združenja, da upravljanje generacije starejših zaposlenih postane stalna naloga v programih dela svetov delavcev in da se v ta namen oblikujejo odbori, ki prepoznavajo težave, predlagajo ukrepe in bedijo nad njihovo realizacijo.