Celjska Cinkarna je predstavila izsledke analize podtalnice vodotoka Hudinja in Vzhodne Ložnice, ki jo je opravila nemška družba CDM Smith. Ta je pokazala, da se je stanje podtalnice in tal v letih 2016 in 2017 precej poslabšalo, na kar so vplivale povišane koncentracije potencialno škodljivih snovi, zlasti cinka, arzena in klorobenzena, ki so presegale dovoljene mejne vrednosti, prav tako pa so ugotovili tudi povišane vrednosti bakra, svinca in kadmija.

»Iz vzorčenja tal je razvidno, da je onesnaženje povzročilo odlaganje odpadkov iz nekdanjih proizvodnih obratov in to ne izvira iz aktualne proizvodnje na tej lokaciji. Vpliva na zdravje ljudi to nima, negativno vpliva le na habitate in ekosistem v vodotokih,« pravi tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič. Ob tem je predstavila tudi načrtovane ukrepe na lokaciji aktualne proizvodnje v prihodnjih desetih letih, za kar so v Cinkarni že rezervirali skoraj šest milijonov evrov, predlagala pa jih je že omenjena nemška družba CDM Smith. Sanacijska dela bodo začeli takoj, ko bodo od pristojnih služb prejeli ustrezna dovoljenja.

Postavili bodo hidravlično zaporo

»Sosednji reki Hudinja in Vzhodna Ložnica delujeta kot hidravlična pregrada, zato lahko izključimo možnost, da onesnažena podtalnica vpliva tudi na območja na drugi strani vodotokov. Vendar onesnažena podtalnica na območju proizvodnje Cinkarne prispeva k izmerjenemu povečanemu onesnaženju površinske vode v rekah, nekaj pa k temu prispevajo tudi znane onesnažene lokacije na nasprotnem bregu reke in drugi neopredeljeni viri ob reki navzgor,« še razloži Podgoršek-Seličeva.

In dodaja, da na lokaciji stika stare struge Voglajne z Ložnico manjka ena vrsta rakov, kar pripisujejo vtoku podtalnice, onesnažene z arzenom. Zato bodo na lokaciji pred iztokom Vzhodne Ložnice v Hudinjo postavili hidravlično zaporo, pet do deset let izvajali črpanje, čiščenje in monitoring ter tako preprečevali vnos cinka in klorobenzena. Za klorobenzen pa bodo izvedli še dodatne raziskave. A je treba vse te ukrepe poprej uskladiti z ministrstvom za okolje in pridobiti ustrezna dovoljenja.