»Sredstva CEB bodo zagotovila dostopno najemno namestitev za osebe z nizkimi in srednje visokimi dohodki ter povečala fond javnih najemnih stanovanj v Sloveniji,« so zapisali v Svetu Evrope.

Vlada je zadolžitev sklada pri CEB odobrila oktobra letos. Kot so takrat sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo posojilo namenjeno financiranju 800 novih stanovanj, s katerimi bi pripomogli k zmanjšanju vrzeli pri dostopu do najemnih stanovanj za gospodinjstva, ki nimajo dostopa do stanovanj po tržnih pogojih. Prednost bodo imele ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi do 29. leta starosti.

Stanovanjski sklad bo lahko s posojilom financiral predvsem gradnjo stavb s pripadajočimi parkirišči. Lahko pa ga bo uporabil tudi za financiranje komunalne infrastrukture, dovoznih in ostalih cest, urejanja krajine in ostalih upravičenih stroškov, so oktobra še sporočili iz vladnega urada.

Direktor sklada Črtomir Remec si je ob prevzemu položaja leta 2015 za cilj postavil, da bi sklad do leta 2020 zagotovil 2000 novih najemnih stanovanj, do leta 2025 - če bodo potrjeni predlagani načrti in bo sklad izkoristil novo zakonsko možnost za zadolžitev v višini 30 odstotkov kapitala - pa skupno 10.000.

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja nov stanovanjski zakon

Javna najemna stanovanja na območjih Ljubljane in Maribora zagotavljata tudi občinska stanovanjska sklada. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je imel konec leta 2017 v upravljanju okoli 4200 stanovanj, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor pa okoli 2100 stanovanj, kažeta letni poročili skladov.

Novela stanovanjskega zakona, sprejeta maja lani, je omogočila dodatno zadolževanje stanovanjskih skladov. Republiški stanovanjski sklad se lahko poleg zadolžitve v višini 10 odstotkov namenskega premoženja sklada, kar je določal prejšnji zakon, zadolži še za 20 odstotkov vrednosti tega premoženja, občinski skladi pa se lahko pri republiškem skladu zadolžijo v višini 10 odstotkov svojega namenskega premoženja.

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja nov stanovanjski zakon, ki naj bi med drugim namesto sistema neprofitne najemnine in subvencij za socialno šibkejše uvedel sistem s stroškovno najemnino in stanovanjskim dodatkom. S tem naj bi skladi prišli do dodatnih sredstev za vsaj vzdrževanje obstoječega fonda stanovanj, opozarjajo pa, da bi morala država poskrbeti tudi za dodatne vire za gradnjo novih najemnih stanovanj.