Odgovor: Posledice nevpisa v zemljiško knjigo trpi tisti, ki je to možnost imel, pa je ni uporabil. Vendarle pa ima sosed pravico do služnostne tožbe, s katero zahteva ugotovitev obstoja služnosti. Če je bila služnost dejansko izvrševana in so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, lahko sodišče prizna priposestvovano služnostno pravico. Tožnik mora dokazati, da je služnost izvrševal deset oziroma dvajset let (dobra vera se domneva, če se ne dokaže drugače, kar pomeni, da ne dobrovernost dokazuje toženec).

Vprašanje: Sosed je postavil lopo, ki delno sega na našo zemljo. Ali je res, da če temu ne oporekamo, lahko dejansko postane lastnik dela našega zemljišča, kjer stoji lopa?

Odgovor: Če je vaša lastninska pravica vpisana v zemljiško knjigo in ste soseda opozorili na protipraven poseg v posest vašega zemljišča, ni mogoče priposestvovanje. Iz vprašanja ni razvidno, kako je določena meja med zemljiščema. Če je sosed gradil na mejnem območju, bi tudi sicer za gradnjo potreboval vaše soglasje.

Mag. Boštjan J. Turk