Izjava je v delu, ki se nanaša, da so bile spremembe prostorskega načrta (OPN) usklajene s stroko, sporna, v delu, ki se nanaša na dogovor s prebivalci, pa povsem neresnična.

Naj na kratko ponovimo: leta 2010 je bil sprejet OPN za Rožno dolino, ki je dovolil večjo višino hiš do 14 metrov in večji faktor pozidave. Velik del stroke, tako arhitekturne, urbanistične kot tudi geološke (Geološki zavod Slovenije – GeoZS), je hitro prepoznal, da gre za povsem nesprejemljivo in škodljivo urbanistično politiko. Nesprejemljivo zato, ker se je podoba Rožne doline začela hitro spreminjati na slabše, saj so investitorji, pogosto nepremičninski špekulanti, v želji po čim večjem zaslužku številne parcele pozidali do skrajnih meja in tako uničili zelenice, drevesa in vrtove. Škodljivo pa zato, ker investitorji namesto eno- in dvodružinskih hiš na isti parceli gradijo bloke z 10 in več stanovanji s podzemnimi garažami.

Zakaj je županova trditev, da je bila sprememba OPN maja 2018 sprejeta v dogovoru s stroko, sporna?

Maja 2018 je bil sprejet nov OPN za Rožno dolino. Novi OPN predvideva omejitev višine na 10 metrov in manjši faktor pozidave le za manjši del Rožne doline, predvsem pa na treh največjih parcelah v Rožni dolini še vedno dopušča gradnjo po starem OPN. Na teh parcelah so predvideni največji gradbeni posegi z gradnjo od 14- do 17-metrskih blokov z obsežnimi podzemnimi garažami. Gradnja teh pa ima v tem delu Ljubljane, kjer so barjanska tla, po empiričnih izkušnjah in strokovno dokazano (GeoZS: Hidrogeološke razmere in ocena vplivov gradbenih jam in gradnje na območju Rožne doline, februar 2018) neugodne, celo nevarne posledice za okoliške hiše. Izkopi gradbenih jam za podzemne garaže lahko znižajo gladino viseče podzemne vode pod sosednjimi objekti, zaradi česar pride do posedanja in celo razpok na hišah. Prav to se je v zadnjih letih v okoliških soseskah že zgodilo.

Novi OPN zgoraj navedenih spoznanj in dokazov hidrogeologov ne upošteva, kljub temu da smo jih prebivalci večkrat jasno predstavili mestni oblasti. Ne nazadnje so stanovanja tudi izjemno draga, tako da nikakor ne prispevajo k reševanju stanovanjskega problema mladih družin, le k bogatenju peščice investitorjev na račun drugih prebivalcev.

Zakaj je županova trditev, da je bila sprememba OPN maja 2018 sprejeta v dogovoru s prebivalci, povsem neresnična?

Sprejetje OPN leta 2010 je sprožilo val povsem neustreznih gradenj za to območje in med prebivalci Rožne doline izzvalo velik odpor. Nastala je Civilna iniciativa Rožna dolina, ki je skupaj z Olepševalnim društvom v nekaj dneh zbrala več kot 1400 podpisov (več kot 95 odstotkov vprašanih prebivalcev) proti temu OPN. Na osnovi tega in številnih pogovorov na mestni ravni je bil letos maja sprejet nov OPN za Rožno dolino, o katerem govori župan, da je »bil sprejet v dogovoru s stroko in prebivalci«. V resnici omejitve veljajo le za manjši del Rožne doline. Prebivalci pa že ves čas zahtevamo, da mora veljati omejitev gradnje na 10 metrov in manjši faktor izrabe za celo Rožno dolino, in te zahteve smo jasno izrekli tudi na javni razgrnitvi OPN novembra 2017. Zahtevamo pravzaprav samo, da velja stanje kot pred letom 2010.

Če bo sedanji OPN za Rožno dolino obveljal, bo ta lepa soseska za vedno izgubila svoj značaj in zelene površine, poplavno ogrožene bi bile številne hiše, po mnenju hidrogeologov pa bi lahko bila resno ogrožena tudi podtalnica.

Gornje županove trditve torej nikakor ne ustrezajo resnici. Od ljudi, ki naj bi nas vodili, pa pričakujemo resnico in samo resnico.

Marina Praprotnik

za Civilno iniciativo Rožna dolina (CIRD)