Ministrstvo za okolje in prostor, direkcija za vode in izvajalca, podjetji Hidrotehnik in Nivo Eko, so v začetku avgusta letos podpisali pogodbo o sanaciji Podvinskega jezu, na katerem so se prva dela začela septembra, končana pa naj bi bila do konca leta.

Jez se je že trikrat porušil

Podvinski jez je ključen za poplavno varnost naselij Preserje, Parižlje in Polzela. Zgrajen je bil leta 1903 v naselju Male Braslovče z namenom ohranjanja nivelete dna Savinje in zagotavljanja stalnega dotoka vode v podvinsko-žalsko strugo, na kateri je v preteklosti delovalo večje število mlinov in žag. V sodobnem času se voda uporablja za tehnološko vodo, namakanje kmetijskih zemljišč, gojenje sladkovodnih organizmov in delovanje malih hidroelektrarn, visoke vode pa so jez že trikrat porušile, nazadnje v poplavah leta 1990. Takrat je bil tudi obnovljen, po tem letu pa se je zaradi niza visokih vod dno Savinje začelo poglabljati, kar je še dodatno povečevalo pretočnost struge.

Reka Savinja je Podvinski jez na sredini že tako močno spodjedla, da voda teče pod njim, ob vnovični visoki vodi pa bi se lahko tudi porušil. »To pa bi bila prava ekološka katastrofa za vse žive organizme v več kot tristo let stari strugi, prav tako bi se s s tem porušila stabilnost brežin, kar pomeni, da bi lahko poplavni val dolvodno resno ogrozil območja vse do Polzele,« je ob predstavitvi sanacije Podvinskega jezu povedal Uroš Vogrinc iz podjetja Nivo Eko.

Dela potekajo v varovanih območjih Nature 2000

Rečno dno v večini trase poteka v plasti laporja, ki sproti prepereva in odplavlja, struga se zato izrazito poglablja in ogroža obstoječo vodno infrastrukturo. Pod jezom je nastal prodni otok, ki se je v zadnjem obdobju močno zarasel, v strugah levo in desno ob otoku pa se zaradi koncentracije toka Savinje pojavlja erozija. Zaradi te je bila spodkopana zračna stran jezu, kar je ogrozilo stabilnost objekta, poglobitev podslapja pa je močno ogrozila stabilnost Podvinskega jezu. Sanacija je torej nujna tudi zato, da se naselje Male Braslovče obvaruje pred morebitnim poplavnim tokom. Direkcija za vode je letos že zagotovila denar za investicijsko-vzdrževalna dela na Podvinskem jezu in strugi Savinje dolvodno od jezu.

»Predvideni so tudi dograditev dodatne stopnje jezu, utrditev obeh spodjedenih bokov podslapja, obnova vrhnje lesene obloge, prekritje nove stopnje jezu in izvedba ribje steze za prehod vodnega življa in ohranjanje biološke raznolikosti živih organizmov. Z izgradnjo jezbic dolvodno bomo preprečili nastanek prodišča in zavarovali izpostavljene brežine Savinje, s tem pa se bo vzpostavil dodatni habitat za vodni in obvodni živelj,« pa pravi vodja sektorja območja Savinje pri direkciji za vode Alenka Zupančič.

Dela so usklajena tudi z lokalno ribiško družino, pridobili pa so tudi soglasje Zavoda za ribištvo Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, saj je območje jezu v varovanem območju Nature 2000.