V občini Domžale so po letih priprav sprejeli nov občinski prostorski načrt občine (OPN), ki bo stopil v veljavo sredi naslednjega meseca. Gre za najobsežnejši občinski predpis in najpomembnejši ter hkrati tudi edini obvezni občinski prostorski akt, ki bo veljal na vsem območju občine oziroma bo urejal vsa območja, za katera se ne sprejemajo občinski podrobni prostorski ali državni prostorski načrti.

Z novim občinskim prostorskim načrtom v občini uvrščajo v območje stavbnih zemljišč tudi skoraj 47 hektarjev kmetijskih in več kot 61 hektarjev gozdnih zemljišč. Ker je na območju občine velik delež nepozidanih stavbnih zemljišč že namenjen stanovanjski gradnji, je novih območij za stanovanjsko gradnjo relativno malo, ocenjujejo na občini in dodajajo, da so še ta večinoma majhna in razdrobljena po vsej občini, praviloma kot zapolnitve vrzeli naselij. Največja širitev, ki obsega 0,8 hektarja veliko območje, je predvidena ob Kamniški cesti v Srednjih Jaršah.

Priključek Študa

Izrednega pomena za občino je preoblikovanje in umestitev avtocestnega priključka Študa z navezavo na Ihan v prostor. V lokalnem javnem interesu je tudi širitev za potrebe ureditve športne ploščadi ob šoli in vrtcu v Krtini, izpostavljajo nekaj največjih prednosti, ki jih prinaša nov OPN.

Sicer pa je sprejeti načrt, pravijo na občini, v marsičem drugačen od predhodnega osnutka. Skozi javne razgrnitve in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora se je namenska raba posameznih območjih bistveno spremenila in ne odraža usmeritev razvojno naravnanega strateškega dela OPN, še pravijo na občini Domžale.

Marsikaj pa je ostalo nespremenjeno, saj je tudi osnutek poleg razvoja gospodarskih dejavnosti in družbene infrastrukture skozi namensko rabo zagovarjal predvsem obsežnejšo širitev stanovanjske gradnje, ki bi zapolnila in zaokrožila naselja. Predvideval je tudi širitev zelenih površin, zlasti parkov in igrišč, ki bi dvignile kakovost bivanja v posameznih naseljih.

V novem OPN predstavlja največjo širitev stavbnih zemljišč območje predvidenega OPPN pri gradu Krumperk, ki pa je zdaj skoraj polovico manjše, kot je bilo v predlogu. Sprememba namenske rabe obsega približno 50 hektarjev zemljišč. Pri tem gre večinoma za spremembo namembnosti gozdnih zemljišč, ki se v dolinici južno od gradu spreminjajo v zelene površine in površine, namenjene turizmu.

Na zahtevo ministrstva za kulturo se je v stavbna zemljišča spremenilo približno 13 hektarjev zemljišč, ki ležijo v občini Domžale, znotraj ograje javnega zavoda Arboretum Volčji Potok. V območje zelenih površin so prekvalificirali tudi 3,2 hektarja veliko območje ob skakalnicah, dodajajo na občini.

Lek se širi

Občina je lahko zahtevano nadomeščanje kmetijskih zemljišč zagotovila le za širitve za potrebe gospodarske dejavnosti, in sicer tako, da je izvzela del nerealizirane cone Želodnik, poudarjajo na občini. Stavbno je postalo večje območje za proizvodne dejavnosti za širitev podjetja Lek, ki v občini Domžale obsega 5,6 hektarja. Skupaj z delom, ki leži v občini Mengeš, pa območje širitve obsega 11,3 hektarja. Za potrebe proizvodnih dejavnosti so v stavbno zemljišče spremenili tudi 0,7 hektarja veliko zemljišče podjetja na območju Doba.