Obstajajo tri načela te »evropske poti« k povezljivosti. Povezljivost mora biti trajnostna, tako gospodarsko, davčno, okoljsko kot socialno. Povezljivost mora biti celovita in osredotočena na vse vidike, od prevoza do digitalnega področja, energije in človeške razsežnosti. Povezljivost pa mora biti tudi vzpostavljena v skladu z mednarodnimi pravili in predpisi, ki so ključnega pomena za učinkovit in pravičen pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi.

Našega pristopa ne uporabljajo vse svetovne sile. Nekatere so uporabile kratkoročne rešitve, takoj razpoložljivo financiranje in hitro gradnjo, kar je pogosto povzročilo pretirano zadolženost, nižje okoljske in socialne standarde ter nepoštene postopke javnih naročil.

V začetku tega meseca smo predstavili, kako je mogoče razširiti pristop Evropske unije k trajnostni povezljivosti, zlasti v Aziji in na območjih, ki Evropo povezujejo z Azijo.

Na podlagi trajnostne, celovite in na pravilih temelječe povezljivosti se Evropska unija približuje našim partnerjem od zahodnega Balkana do srednje Azije, od vzhodne Evrope in Kavkaza do jugovzhodne Azije, da bi okrepili povezave na način, ki bo koristil nam vsem in našemu planetu.

To bomo storili na tri načine. Prvič, prispevali bomo k novim povezavam in omrežjem med Evropo in Azijo. Na primer, prizadevali si bomo razširiti naše vseevropsko prometno omrežje, ki tesneje povezuje ljudi in olajšuje trgovino, tako da bomo odpravljali tehnične ovire za prometna omrežja, posodabljali infrastrukturo in usklajevali zakonodajo. Prizadevali si bomo za trajnostno digitalno agendo z Azijo za spodbujanje socialno-ekonomskega razvoja z univerzalnim in cenovno ugodnim dostopom do digitalnih tehnologij in storitev. Delili bomo svoje izkušnje z oblikovanjem regionalnih, liberaliziranih trgov energije s poudarkom na tržno usmerjenem prehodu na čisto energijo. Še naprej bomo spodbujali izmenjave in mobilnost ljudi kot način vzpostavljanja povezav, medsebojnega razumevanja in izmenjevanja zamisli.

Drugič, vzpostaviti in okrepiti moramo partnerstva za skupni pristop k povezljivosti. Številna takšna partnerstva že obstajajo. S Kitajsko imamo na primer dvostransko platformo za povezljivost, v okviru katere se srečujemo in razpravljamo o sinergijah in različnih pogledih. Veliko smo vložili v regionalne strukture za sodelovanje v Baltskem in Črnem morju ter pripravili načrt za povezljivost z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) do leta 2025, redno pa tudi sodelujemo z drugimi regionalnimi strukturami v Aziji. Povezljivost ne more biti omejena na regionalne proračune, ne more izključevati legitimnih akterjev, niti zapostavljati okoljskih vidikov – potrebujemo skupne standarde in pravila. Zato EU sodeluje z mednarodnimi in evropskimi organizacijami za standardizacijo, Mednarodno agencijo za energijo, Svetovno trgovinsko organizacijo in drugimi ključnimi organizacijami z mandatom na svetovni ravni. Evropske družbe v konkurenčnem boju ne smejo biti v podrejenem položaju in morajo imeti enak dostop do trgov v tujini, kot ga imajo druge države do trga EU.

Evropska unija bo uporabila vse svoje finančne vzvode, da bi zagotovila ustrezno financiranje za projekte povezljivosti, pri čemer bo v celoti izkoristila zmožnosti Evropske investicijske banke in novih orodij za zunanjo naložbeno politiko, ki so na voljo v okviru proračuna EU. Po podatkih Azijske razvojne banke bo Azija v prihodnjih desetletjih potrebovala več kot 1300 milijard evrov naložb v infrastrukturo. EU lahko azijske države podpira pri reševanju tega naložbenega izziva ter pri tem spodbuja javno in zasebno financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev, jamstev, posojanja in mešanega financiranja. Seveda se pri pristopu EU lahko naložbe podprejo le, če so davčno in finančno vzdržne.

Evropa in Azija predstavljata skupaj skoraj 70 odstotkov svetovnega prebivalstva in več kot 60 odstotkov svetovnega BDP. Po napovedih naj bi bila Azija regija z največjo gospodarsko rastjo in novimi potrebami po energiji. Z Azijo se bomo skupaj lotili vprašanj povezljivosti in jih skušali reševati na način, ki bo koristil evropskim in azijskim državam, pa tudi tistim vmes. Tako smo lahko gonilo za pravičnejšo, uspešnejšo in trajnostno prihodnost za Evropo in svet. Trajnostna povezljivost, ki temelji na močnih partnerstvih in pravilih, je najboljša pot naprej: za EU, Evropo in Azijo.

Federica Mogherini je visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica evropske komisije.