Prodajni postopek kompleksa Tobačna mesto gre v novi krog. Stečajni upravitelj družbe Imos-G Grega Erman je pogodbo o prodaji kompleksa Tobačna mesto sprva sklenil z avstrijsko družbo EWO-Bauträger, ki je ponudila 25 milijonov evrov, a je ta po uveljavljanju predkupne pravice prenehala veljati, nato pa je pogodbo sklenil s predkupnim upravičencem – družbo Tobačna center.

Prodaji tako avstrijski družbi kot predkupnemu upravičencu pa je nasprotoval upnik KPL, ki se je sicer neuspešno potegoval za nakup tega stanovanjsko-poslovnega kompleksa. KPL je še pred sklenitvijo prodajne pogodbe z Avstrijci na sodišče vložil opozorilo in predlog sodišču, da stečajnemu upravitelju ne izda soglasja h kupoprodajni pogodbi. V opozorilu je med drugim navajal, da ponudba EWO-Bauträger ni pravilna in ni v skladu z vabilom upravitelja, zato ne more biti upoštevana.

Kupec ne more biti navadna fizična oseba

Potem ko je po uveljavitvi predkupne pravice pogodba z avstrijsko družbo prenehala veljati in je upravitelj pogodbo sklenil s predkupnim upravičencem, pa je KPL na sodišče znova vložil opozorilo in predlog sodišču, da ne izda soglasja h kupoprodajni pogodbi s predkupnim upravičencem.

Končni kupec sploh ni sodeloval v prodajnem postopku

KPL je v opozorilu sodišču navedel, da je stečajni upravitelj dobil vrnjeno podpisano pogodbo s strani enega od predkupnih upravičencev, ki je tudi plačal aro. Pri tem je treba opozoriti, da je predkupni upravičenec solastnik le dveh parcel, neznatnega dela celotnega kompleksa in vprašanje je, zakaj je ta parcela sploh bila del prodajnega postopka oziroma zakaj se lastništvo te parcele ni uredilo pred prodajnim postopkom. Na ta vprašanja nam stečajni upravitelj ni odgovoril, je pa v odzivu na odločitev sodišča povedal, da nadaljnje korake v tem postopku pričakuje do novembra. Zoper sklep sodišča se namreč po njegovih informacijah obetajo pritožbe.

Ob tem se poraja tudi vprašanje, ali je bil predkupni upravičenec kot fizična oseba sploh zmožen poravnati kupnino in kje naj bi dobil 25 milijonov evrov. Dejanski kupec, s katerim se je ta fizična oseba dogovorila, naj bi bila namreč družba Tobačna center, ki v postopku ni bila izbrana. Če je pogodba podpisana z domnevno najboljšim ponudnikom, je nezakonita tudi pogodba, podpisana s predkupnim upravičencem, saj mora biti pogodba sklenjena pod enakimi pogoji, piše v sklepu sodišča o zavrnitvi soglasja k prodaji, objavljenem na spletni strani Ajpesa.

Predkupna pravica le za dve parceli, ne pa za ves kompleks

Okrožno sodišče se je tako rekoč strinjalo s KPL, da ponudba EWO-Bauträger ni bila v celoti v skladu z vabilom. KPL je med drugim namreč opozoril na nepravilnosti v zvezi z bančno garancijo. Erman je sodišču pojasnil, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi res priložil bančno garancijo v tujem jeziku brez žiga in da ponudbi ni bil predložen overjen prevod izpisa iz uradnega registra, a jo je nato na njegov poziv dopolnil z originalno garancijo v slovenskem jeziku.

Okrožno sodišče se sicer strinja, da gre glede garancije in overjenega prevoda za neskladnosti, ki so bolj formalne kot vsebinske narave, vendar je upravitelj sam objavil vabilo, ki vsebuje tudi navedene pogoje in posledice neupoštevanja teh pogojev.

»Če je upravitelj v vabilu sam določil pogoje in izrecno navedel, da se v postopku javnega zbiranja ponudb upoštevajo samo ponudbe, ki so v skladu s tem vabilom, ni mogoče upoštevati ponudbe, ki ni v celoti skladna z vabilom. Drugačna odločitev sodišča bi pomenila poseganje sodišča v pristojnost upravitelja in arbitrarno odločanje sodišča v postopku prodaje,« je sodišče zapisalo v sklepu.

Predkupni upravičenec, s katerim je upravitelj podpisal pogodbo, ima po pojasnilih sodišča kot solastnik zakonito predkupno pravico, vendar se je po sklepu o prodaji prodajalo skupno 49 parcel, predkupni upravičenec pa je solastnik samo na dveh parcelah, za te ima tudi zakonito predkupno pravico, še piše v sklepu sodišča, zoper katerega so v 15 dneh možne pritožbe.