Sistem Level(s) predstavlja skupni okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe. Gre za metodo, ki investitorja in projektno skupino sistematično vodi k obvladovanju tistih vidikov gradnje stavb, ki so za človeka, okolje in gospodarnost naložbe ključni. Evropska komisija si želi oblikovati skupno evropsko shemo za certificiranje trajnostnih stavb in pripravo jasnih meril za načrtovanje takšnih objektov. Kazalniki v sistemu Level(s) pokrivajo energijo, odpadke, materiale, vodo, zdravje in udobje uporabnikov (tudi gibalno oviranih oseb), klimatske spremembe, vseživljenjske stroške vzdrževanja objekta ter razgradnjo in reciklažo po prenehanju uporabe. Danes imajo stavbe nedopustno velik negativen vpliv na okolje. Proizvedejo več kot tretjino izpustov CO2 v Evropi, za gradnjo porabijo velike količine materialov, porabijo 40 odstotkov energije v Evropi in proizvedejo tretjino vseh odpadkov.

Ne le streha nad glavo

Kakovostni in trajnostni gradbeni materiali, tehnološke rešitve, zaradi katerih je v prostorih čistejši zrak, manj hrupa in vlage, boljša akustika ter več svetlobe omogočajo, da stavba ni samo streha nad glavo, ampak prostor, v katerem se dobro počutimo. Smernice trajnostne gradnje določajo minimalne standarde, ki ta vidik dvigajo na višjo raven. Level(s) upošteva izbiro surovin in materialov, porabo energije, onesnaževanje med proizvodnjo, transportom, montažo in uporabo ter vpliv na okolje po preteku življenjske dobe materialov.

Zato želi sistem Level(s) spodbujati ozaveščenost o trajnostni gradnji v Evropi in vpeljati jasne smernice, uporabne za načrtovanje in izvedbo okoljsko sprejemljivejše gradnje. Sistem spodbuja trajnostni pristop v celotnem ciklu življenja stavb – od snovanja do uporabe in razgradnje. Izvira iz okoljskih predpisov in daje poudarek čim bolj racionalni rabi virov in krožnega gospodarstva, kar je tudi prioriteta evropske komisije. Trajnostno zasnovano gradnjo se danes dojema kot nadstandardno kakovost, zato je cilj takšne principe, ki so prijazni do okolja in uporabnikov, uveljaviti kot evropski standard.

Prosto dostopna merila

Naročniki in gradbinci, ki so do zdaj želeli graditi trajnostno, so imeli na voljo različne mednarodne certifikacijske sheme, po katerih so lahko snovali stavbe in dosežene lastnosti na koncu potrdili s certifikatom. Vendar pa so ti sistemi komercialni, plačljivi in med seboj zelo različni. S pripravo prosto dostopnih meril se Evropa odziva na potrebe po označevanju nadstandardne kakovosti stavb z vidika uporabnika, okolja in gospodarnosti naložbe, hkrati pa želi s prosto dostopnostjo sistema spodbuditi njegovo uporabo. Tako je Level(s) prosto dostopen sistem, ki si ga ne lasti nobeno podjetje, kar pomeni, da je njegova uporaba brezplačna. Pokriva vse vidike trajnostne gradnje, od materialov in vpliva na okolje do stroškov vzdrževanja in počutja uporabnikov. Od jeseni 2017 je na voljo za testno uporabo – to pomeni, da ga pri načrtovanju stavb lahko brez dodatnih stroškov uporabi vsak.

Sistem Level(s) kot okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje obsega številna področja in tehnične vidike, ki pripomorejo h kakovostnejši, okoljsko ustreznejši in ekonomsko učinkovitejši gradnji. Ključna področja, na katerih stavbe, ki se jih gradi s pomočjo upoštevanja trajnostnih meril, izkazujejo višjo kakovost, so vseživljenjski pristop h gradnji, energijska učinkovitost, skrbno ravnanje z viri, rešitve za gibalno ovirane osebe in invalide ter kakovostnejši procesi načrtovanja, gradnje in nadzora objektov. Stavbe, grajene po trajnostnih merilih, imajo nižji okoljski odtis v celotni življenjski dobi objekta (proizvodnja gradbenih materialov, obratovanje, konec življenjske dobe ali ponovna uporaba), proizvedejo manj odpadkov ter porabijo manj virov, hkrati pa imajo tudi nižje vzdrževalne stroške. Vključujejo na primer rešitve za ponovno uporabo vode, zelene strehe in rešitve, ki omogočajo ponikovanje. Smernice Level(s) predvidevajo uporabo ljudem in okolju neškodljivih materialov, ki prinašajo tudi večje bivalo udobje (na primer zagotavljanje visokega deleža naravne svetlobe ter akustično in visoko temperaturno ugodje v vseh letnih časih).

Večji začetni vložek

Trajnostna gradnja sicer zahteva nekoliko večji začetni vložek, vendar se ta, če upoštevamo celotno življenjsko dobo objekta, hitro povrne. Objekti, grajeni po trajnostnih smernicah, zahtevajo manj stroškov za vzdrževanje in zamenjavo, saj vsebujejo vzdržljive in kakovostnejše materiale. To prinaša daljšo življenjsko dobo celotne stavbe in posameznih elementov, predvsem tehnične opreme. Energijska učinkovitost in izkoriščanje naravnih virov zagotavljata nižje stroške obratovanja. Kakovostne in prijete stavbe pomenijo tudi več zadovoljstva uporabnikov, kar objektu še dodatno poviša vrednost. (ktm)