V prostorih občine Domžale in krajevne skupnosti Slavka Šlandra bo do konca meseca na ogled odlok za mesto dokaj pomembnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Brinje 1 v Zaborštu v prvi obravnavi. Javna obravnava bo v prostorih domžalske knjižnice v sredo, 12. septembra, ob 17. uri.

Ureditveno območje Brinje 1, ki meri dobra dva hektarja, se nahaja na južni strani hriba Šumberk v naselju Zaboršt med Kopališko cesto na severu, Krumperško ulico na vzhodu, Ihansko cesto na zahodu ter območjem, ki je namenjeno gospodarskim dejavnostim in avtocesto na južni strani. Območje bo namenjeno poslovnim, trgovskim in storitvenim dejavnostim in vključuje gradnjo novih objektov, ureditev pripadajočih površin, krajinsko ureditev in ureditev gospodarske infrastrukture.

Za prometno ureditev območja je bila izdelana celovita prometna študija. Ta predvideva temeljito prenovo Kopališke ceste in izboljšanje povezave z mestom za pešce in kolesarje. Kopališka cesta, ki poteka v smeri vzhod–zahod in opravlja funkcijo mestne vpadnice, bo po prenovi igrala vlogo mestne povezovalne ceste z urejeno kolesarsko stezo in obojestranskima pločnikoma po celotni dolžini. Varna in urejena peš navezava med športnim parkom na desnem bregu Kamniške Bistrice, četrtjo Zaboršt in hribom Šumberk predvideva tudi nov premostitveni objekt čez reko.

Na ureditvenem območju je poleg ureditve javnega cestnega omrežja ter omrežja pešpoti, kolesarskih poti in parkirišč predvidena gradnja trgovskega središča za osnovno oskrbo, servisnega objekta, objekta za tehnične preglede vozil in avtopralnica. Dopustne so tudi nekatere druge dejavnosti, ki nimajo večjega vpliva na okolje in gospodarsko infrastrukturo. Predvidena je etapnost gradnje, stavbe bodo lahko imele največ dve nadstropji in ne bodo smele presegati višine 12 metrov. Vsaj 20 odstotkov površin bo ozelenjenih, tudi parkirišča bodo zasenčena z drevjem. Čimveč vegetacije bo ohranjeno in dopolnjeno na južnem robu območja.