Študentje, ki najemajo nepremičnine v kraju študija, naj bodo pozorni, kdaj lahko nepremičninska agencija najemniku zaračuna posredniško provizijo. V praksi se namreč dogaja, da najemniku za najem stanovanja zaračunajo provizijo v višini ene najemnine, čeprav z nepremičninsko agencijo ne ustno ne pisno ni sklenil pogodbe o posredovanju.

V neskladju z zakonodajo

Na primer: najemnik pokliče na agencijo za najem stanovanja, dobi kontakt od lastnika in sklene najemno pogodbo. Nato pa mu agencija pošlje račun za provizijo za posredovanje. V podjetju Data opozarjajo, da to ni v skladu z zakonodajo. Žal se to pogosto dogaja, pravniki pa poudarjajo, da lahko najemnik takšno plačilo zavrne. Zakon o nepremičninskem posredovanju namreč določa, da se lahko provizija zaračuna le naročitelju, s katerim ima nepremičninska agencija sklenjeno pogodbo. V pogodbi mora biti seveda določena tudi višina provizije. Najem stanovanja pa je pogosto dogovorjen kar med lastnikom in najemnikom.

Posredovanje praviloma plača naročitelj

Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

Vsiljena pogodba o posredovanju je nična

Zakon še pravi, da je pogodba o posredovanju, ki je v nasprotju s prejšnjim določilom, nična. Tudi sodna praksa to potrjuje, dober primer je sodba Višjega sodišča v Ljubljani. Tudi če bi posrednik stranki, ki se je le odzvala na konkreten oglas za konkretno nepremičnino, vsilil v podpis pogodbo o posredovanju, bi bila takšna pogodba nična. Pravi strokovnjaki predlagajo, da pravniki pregledajo pogodbo za najem stanovanja, preden jo študent podpiše.