162.000 je bilo delovno aktivnih, kar je dobra polovica mladih. Od tega jih je 22 odstotkov delalo prek študentskega servisa, skoraj 80.000 pa jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas.

1.100 € je znašala povprečna mesečna bruto plača mladega zaposlenega. To je za dobro tretjino (34,1 odstotka) manj od povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih v Sloveniji (okoli 1.700 evrov).

28,2 leta je znašala povprečna starost posameznika ob selitvi iz skupnega gospodinjstva s starši leta 2016. Ženske so se odselile hitreje (pri starosti 27,1 leta) od moških (29,2 leta). Oboji so se odseljevali počasneje od evropskih vrstnikov, ki so od staršev odšli pri povprečni starosti 26,1 leta.

12,3 % je znašala stopnja tveganja revščine med mladimi v Sloveniji leta 2017, kar je bilo za odstotno točko manj kot med celotnim prebivalstvom države in za 2,3 odstotne točke manj kot med mladimi leto prej, a za 3,2 odstotne točke več kot pred desetimi leti.

21,6 % je bila stopnja tveganja revščine med mladimi v celotni EU leta 2016. Najvišja je bila v Romuniji (31,1-odstotna), najnižja pa na Češkem (10-odstotna).

7,9 je znašala ocena zadovoljstva mladih (v starosti od 16 do 29 let) s svojim življenjem v Sloveniji (na lestvici od 0 do 10) v letu 2017, kar je za 0,3 vrednostne točke več kot pred petimi leti. Večina (96 odstotkov) se je vsaj enkrat na mesec družila s prijatelji ali sorodniki ob pijači, kosilu ali večerji, 69 odstotkov se jih je v prostem času redno udeleževalo aktivnosti, ki jih je treba plačati (obiski koncertov, športnih prireditev, rekreacija).