Na razpis se lahko do 28. septembra prijavijo posamezniki, društva, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, podjetja, kmetije in drugi z območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic. Svojo projektno idejo lahko prijavijo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ki bo izbranim projektom sofinanciral 75 odstotkov upravičenih stroškov, ali na Evropski sklad za regionalni razvoj, ki bo sofinanciral do 80 odstotkov upravičenih stroškov izbranih projektov. Za sofinanciranje je na voljo 607.600 evrov. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas (www.las-mestoinvas.si). Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva in predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi. Deluje na štirih tematskih področjih, ki so ključna za lokalni razvoj, in sicer ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Zato morajo prijavljene projektne ideje podpirati enega od naslednjih ukrepov: izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev, kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za naslavljanje okoljskih in družbenih izzivov, oživljanje vaških in mestnih jeder, izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih ponuja kulturna dediščina, izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja, povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine ter dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti.