O zaskrbljenosti prebivalcev Črne vasi, Lip in južnega dela Ižanske ceste v Ljubljani zaradi postavitve protipoplavnih nasipov v Tomišljenu in Brestu v občini Ig smo že pisali. Strah jih je, da bi poplavna voda po njuni postavitvi hitreje pritekala na jugovzhodno območje Ljubljanskega barja oziroma bi z njega počasi odtekala, s čimer bi bile njihove hiše zdaj ogrožene bolj kot pred njuno postavitvijo.

Po zagotovilih občine Ig in Mestne občine Ljubljana, da ukrepi na Igu ne povzročajo škode okoliškim vasem, so tudi na direkciji za vode ponovili, da je rezultat hidrološke hidravlične študije, narejene v fazi izdelave projekta in v kateri so upoštevali omilitvene ukrepe, pokazal, da »omenjeni protipoplavni ukrepi nimajo vpliva na poplavne razmere v naseljih Črna vas in Lipe«.

Tudi za direkcijo je celovita študija smiselna

Civilne iniciative prebivalcev Črne vasi, Lip in južnega dela Ižanske ceste kot ključno težavo navajajo necelostno urejanje vodotokov na Ljubljanskem barju. Da bi bilo smiselno poleg vseh študij, ki so jih naročile posamezne občine, opraviti še celovito študijo območja Ljubljanskega barja, se z iniciativama strinjajo tudi na občini Ig in ljubljanski občini. »Na Mestni občini Ljubljana smo pridobili študije, ki zajemajo celoten barjanski del naše občine. Študije naročajo občine same, njihovo pravilnost in usklajenost s študijami v sosednjih občinah pa potrjuje direkcija,« so nam prejšnji teden odgovorili na vprašanje in dodali, da bi morali študijo za območje celotnega Ljubljanskega barja z vsemi naselji naročiti na direkciji. »Izdelava takšne študije (ob upoštevanju že vseh izdelanih) je smiselna,« se odzivajo na direkciji, a dodajajo, da »o naročilu oziroma pripravi študije za celotno območje barja nimajo informacij«.

Razložijo, da o izvedljivosti tovrstne študije namreč ne odločajo oni. »Mi izvajamo naloge v skladu z Načrtom za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Sloveniji, ki ga je sprejelo ministrstvo za okolje in prostor. Realizacija teh študij je odvisna od razpoložljivih sredstev. Informacije o tem, da bi bila na voljo, nimamo,« so dodatno pojasnili na direkciji.

Sredstva iz sklada za vode

Koncesionar za izvajanje državne vodnogospodarske službe urejanja voda (čiščenje vodotokov, jarkov in strug) na območju srednje Save, del katerega sta tudi občina Ig in območje Ljubljanskega barja, je podjetje VGP Hidrotehnik. Se pa po navedbah direkcije poleg ukrepov, ki jih izvaja to podjetje, za zagotavljanje poplavne varnosti na območju Ljubljanskega barja izvajajo še negradbeni protipoplavni ukrepi, gre za osveščanje javnosti in omejevanje vsega, kar bi lahko dodatno povečalo škodo ob morebitnih poplavah.

Vzdrževalna dela so sicer predvidena z letnim programom izvajanja del, ki ga sprejme direkcija, njihov obseg pa je prilagojen količini denarja, ki je na voljo. Za reševanje poplavne ogroženosti pri nas so sredstva zbrana v proračunskem skladu za vode, in sicer znotraj sklopa gradnje in investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture, še navajajo na direkciji.