»Kljub številnim aktivnostim za osveščanje o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču,« so poudarili na upravi, ki se je letos odločila za širšo akcijo obveščanja o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije. Pripravili so zloženko in plakat, ki vsebujeta osnovne informacije in opozorila o tej rastlini.

Dodatni stroški v pridelavi in alergije

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia sodijo med škodljive rastline. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v pridelavi kmetijskih rastlin, težave povzroča tudi pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenega nahoda.

Raste po vsej državi

V Sloveniji je ambrozijo mogoče najti skoraj po vsej državi, zaraščenost s to škodljivo rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih zemljiščih oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča.

Predpisano obvezno zatiranje

Obvezno zatiranje ambrozije je z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia predpisano od leta 2010. V skladu s predpisi so imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. »To velja za upravljavce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljavce ali najemnike zemljišč,« so pojasnili na upravi in dodali, da je preprečevanje škodljivih vplivov ambrozije mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi.

Cveti od srede julija do konca oktobra

Imetniki zemljišč so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Rastline ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem oziroma tvorbo semen tako, da se jih izpuli s koreninami vred. Lahko pa se odstrani njihov nadzemni del tako, da se rastlina v tej rastni dobi več ne obraste, ali pa se jo v sezoni večkrat pokosi. Cvetočih rastlin se ne odlaga na kompost. Cvetenje ambrozije se začne v sredini julija in traja do konca oktobra, višek pa je v avgustu in začetku septembra. Ker se pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo imetniki zemljišč opravljati nadaljnja opazovanja zemljišč vso rastno dobo in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen. Ker je rastlina alergena, na upravi svetujejo, da ljudje pri odstranjevanju rastline uporabijo zaščitne rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko.

Inšpekcijski nadzor in globa

Prijave o sumu navzočnosti ambrozije in neizvajanju ukrepov obravnavajo fitosanitarni inšpektorji. Inšpektor imetnika zemljišča glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo. Če imetnik zemljišča ne izvrši z odločbo odrejenih ukrepov, se zoper njega uvede prekrškovni postopek. V skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru lahko pravno osebo doleti 1500 evrov globe, odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo pa lahko doleti 500 evrov globe.