Največja ovira za zaključek priprave in sprejetje prostorskega načrta občine Lukovica, ki ga pripravljajo že 13 let, je bil razkorak med razvojnimi potrebami občine in varstvenimi zahtevami okoljevarstvenikov. V iskanju najprimernejše kompromisne rešitve so zadnji dve leti na ministrstvu za okolje in prostor skoraj vsak mesec potekala usklajevanja. Na teh so občini Lukovica izdatno pomagali zlasti na kmetijskem resorju, kjer so nekoliko omilili nadomeščanje gozdnih površin na kmetijskih zemljiščih. Z okoljevarstveniki so se dogovorili, da se gozd v nižinskem delu ohrani in občina odpove 27 hektarjem zemljišč, ki jih je nameravala nameniti poslovnim dejavnostim. Na zahtevo zavoda za varstvo narave jih bodo zavarovali kot krajinski park.

Za občino, v kateri je zaradi bližine prestolnice zlasti veliko povpraševanje po večjih stavbnih zemljiščih za poslovne dejavnosti, je to veliko breme. A bo to izgubo vsaj deloma omilila dovoljena širitev Hoferjevega logističnega centra, ki prinaša občini nove zaposlitve. »Po podatkih podjetja Hofer se bo s širitvijo skladiščnih zmogljivosti v logističnem centru odprlo od 150 do 200 delovnih mest, zaposlili bodo tudi okoli 40 novih voznikov,« so povedali na občini in dodali, da naj bi v družbi povečali prodajo slovenskih izdelkov, zaradi česar bodo dodatno zaposlovali tudi slovenski dobavitelji.

Parkirišča na Trojanah

Novi prostorski načrt naj bi rešil tudi težave gostinskega podjetja na Trojanah, ki je za občino prav tako zelo pomemben delodajalec. V podjetju se spopadajo s pomanjkanjem parkirišč za obiskovalce in zaposlene. »Prometna ureditev z ustreznim sistemom parkiranja in povezovalnih cest je temelj za nemoteno delovanje in razvoj gostinske dejavnosti na Trojanah,« se zavedajo na občini, kjer rišejo dodatna parkirišča zahodno od zdajšnjih parkirišč.

Poleg širitve stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo bo novi načrt prinesel tudi nove površine za centralne dejavnosti. Kmetijski inštitut Slovenije naj bi gradil sodoben center za svojo izobraževalno dejavnost. V načrtu so površine za šport in rekreacijo, v manjšem obsegu pa tudi za poslovne dejavnosti, pravijo na občini, kjer so pomemben del priprave načrta tudi pobude občanov oziroma lastnikov stavbnih zemljišč za prekvalifikacijo teh nazaj v kmetijsko oziroma gozdno rabo, kar je spodbudilo obračunavanje nadomestila za uporabo tudi za nezazidana stavbna zemljišča.

Prostorska razgrnitev

Pripravo prostorskega načrta bodo nadaljevali z dodatno prostorsko razgrnitvijo, ki bo zajela le del spremenjenih prostorskih rešitev v Prevojskih gmajnah in na Trojanah. »V skladu z že doseženo kompromisno uskladitvijo prostorskega in okoljevarstvenega področja, ki nas bo prikrajšala na razvojnem področju, bomo svoje nadaljnje delo usmerili predvsem v pridobitev soglasja kmetijskega resorja za čim večjo širitev stavbnih zemljišč na kmetijska zemljišča, pri čemer naj bi se upoštevalo tudi veliko število kmetijstvu vrnjenih zazidljivih zemljišč,« pravijo na občini.

V postopek priprave načrta bodo vključili vsa mnenja, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali k strateškemu delu, in ga skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje zaključili v prihodnjem letu. Potem se bodo takoj lotili novega postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, v katerega bodo vključene vse pobude občanov za spremembo namembnosti zemljišč, ki še niso bile obravnavane, pravijo na občini, kjer upajo, da bodo načrt sprejeli v letu dni.