Na to problematiko sta varuha konec maja letos opozorili dve nevladni organizaciji, o tem pa je pridobil tudi stališče ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).

Ocenil je, da ureditev, ki avtomatično ne upošteva povišanja zneska socialne pomoči, temveč njegovo uveljavljanje prepušča posamezniku, ne krši pravic posameznih upravičencev, saj je dostop do pravice omogočen vsem posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje. K tej oceni je pripomoglo tudi pojasnilo MDDSZEM, da ima povišanje ene pravice lahko za posledico zmanjšanje nekaterih nanjo vezanih pravic, celo v tej meri, da se posamezniki lahko znajdejo v slabšem položaju, kot so bili pred povečanjem socialne pomoči.

Ker zakon ni predvidel avtomatičnega povečanja, si je Varuh postavil vprašanje, ali so vsi upravičenci sploh seznanjeni z možnostjo povišanja prejemkov iz javnih sredstev, pa tudi z vsemi posledicami, ki jih lahko ima povišanje. Varuh meni, da je treba posebno pri upravičencih do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka upoštevati, da so to osebe, ki so pogosto funkcionalno slabše opremljene in imajo lahko tudi težave pri uveljavljanju pravic, zato bi jim država morala posebej pomagati, da ne bodo prikrajšane za svoje pravice.

MDDSZEM je pojasnil, da so najranljivejšo skupino upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki pravico prejemajo trajno, že obvestili o spremembah, hkrati pa se po presoji strokovnih delavcev izvajajo individualna obveščanja upravičencev, ki zaradi različnih ovir (zdravstvene težave, težave z duševnim zdravjem…) potrebujejo individualno obvestilo. MDDSZEM se je tudi zavezal, da bo spremljal število prejetih vlog in ocenil morebitno potrebo po individualnem obveščanju upravičencev.

Varuh še ni prejel nobene pobude prizadetega posameznika v zvezi z obravnavano problematiko, več jih pričakujemo zlasti po novem letu, ko se bodo socialni prejemki na podlagi zakona znižali in se bo verjetno vprašanje avtomatičnega preračuna pravic znova pojavilo, saj zakon tudi tega ni posebej določil. Vsekakor pa bo na centrih za socialno delo preveril, kako uresničujejo zakonske določbe, še zlasti pa način obveščanja upravičencev.

Problematiko podrobneje predstavljamo še na spletni strani www.varuh-rs.si.

Nataša Kuzmič

svetovalka varuha za odnose z javnostmi