Velenjčani in Šoštanjčani si lahko oddahnejo. Čeprav je bila zemljina pripeljana v Šaleško dolino z namenom, da se utrdi nasip med dvema jezeroma, Velenjskim in Šoštanjskim, brez ustreznega dovoljenja pristojnega ministrstva, je analiza stanja, ki jo je naročil velenjski Premogovnik, pokazala, da ta zemlja ni onesnažena. In to kljub temu, da je bila pripeljana iz Celja, z mesta, kamor so odložili s težkimi kovinami preveč onesnaženo zemljino, ki so jo lani zamenjali pri vrtcu na Hudinji. Analizo je izvedla družba Eurofins ERICo Slovenija, kjer so ugotovili, da so vrednosti vseh analiziranih parametrov nižje od predpisanih.

Vzorci tal niso oporečni

»Za morebitne nadaljnje ukrepe oziroma sankcije so pristojne inšpekcijske službe, saj se izdano okoljevarstveno dovoljenje nanaša le na zemeljski izkop, ki nastane na območju gradnje logističnega centra Arja vas,« pojasnjujejo v Premogovniku, kjer so se nemudoma odzvali na razkritje, da naj bi šlo za onesnaženo zemljino z območja celjskega vrtca. Zato so takoj naročili posnetek stanja. »Vzorčenje je bilo opravljeno 15. junija v skladu s pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal. Izvedeno je bilo do globine nasutja zemljine od dveh do 4,5 metra na štirih odvzemnih mestih, razporejenih na območju, kjer poteka nasipavanje zemeljskih izkopov. Skupno je bilo na vzorčnem mestu izkopanih 17 talnih profilov. Odvzeti pa so bili štirje sestavljeni vzorci tal,« še razkrivajo v Premogovniku.

Rezultati opravljenih analiz, primerjani s predpisom, ki ureja stanje tal po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, pa so nižji od predpisane mejne vrednosti. »Tako je obravnavana zemljina z vidika vsebnosti onesnaževal primerna za vnos v tla na kmetijska zemljišča po tehnološkem postopku predelave odpadkov in izpolnjuje zahteve veljavnih uredb,« so še pojasnili v službi za odnose z javnostmi skupine velenjskega Premogovnika.

Zemljina pripeljana brez dovoljenja

Spomnimo, da je v Šaleški dolini pred štirinajstimi dnevi završalo, ko se je izvedelo, da podjetje Toming inženiring ni pripeljalo na območje utrjevanja nasipa med jezeroma le zemlje, izkopane na območju Arnovskega gozda, kjer gradijo nov logistični center in za kar je imelo tudi ustrezno dovoljenje, pač pa tudi zemljo, ki so jo izkopali pri sanaciji vrtca Hudinja v Celju, za katero pa ustreznega dovoljenja niso imeli. Na navedbe se je takrat nemudoma odzval tudi velenjski župan Bojan Kontič, ki je terjal, da se izvor zemljine razišče, hkrati pa opravi kemijska analiza, ki bo dala jasen odgovor, ali gre za nevarni odpadek ali ne.

Da podjetje Toming inženiring, ki je prevzelo 1300 kubičnih metrov zemlje, izkopane pri celjskem vrtcu Hudinja, ni imelo ustreznega dovoljenja, da bi to zemljo lahko odložilo na pregradi med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, so pred dnevi potrdili tudi na inšpektoratu za okolje. Ob tem so zapisali, da bodo proti kršiteljem ukrepali v skladu s pooblastili. Ali bodo ukrepali kljub temu, da je kakovost nasute zemljine ustrezna, še ni znano.