Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu RS št. 38/2018 objavil razpis P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. V okviru razpisa se bo sofinanciralo podjetja, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les …

Katera podjetja se lahko prijavijo?

Prijavijo se lahko podjetja, ki:

- so se registrirala pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016;

- bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa;

- imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva);

- se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na dva prijavna roka: 16. 7. in 22. 10. 2018. Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020. Sofinanciranje operacij se razlikuje glede na kohezijsko regijo, kjer se bo izvajalo operacijo.

Na voljo skupno 11,88 milijona evrov

Skupno razpisanih 11,88 mio evrov zadostuje za podporo najmanj petih operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri, ustvarjala nova delovna mesta ali rast dodane vrednosti na zaposlenega ter spodbudila učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4L 2018, ki ga najdete na spletni strani SPS: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=70 in v Ur. l. RS št. 38/2018.

Slovenski podjetniški sklad