Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil lani. V sklicu skupščine, ki ga je uprava banke na zahtevo srbskih lastnikov objavila v današnjih Financah, je navedeno, da bo novim nadzornikom, če bo predlog potrjen, mandat začel teči z 29. avgustom.

V nadzornem svetu Gorenjske banke so še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik. Banko po odhodu Andreja Andoljška od aprila vodi David Benedek, a je njegovo imenovanje začasno oz. za največ šest mesecev od nastopa funkcije. Nove nadzornike je predlagala AIK banka, ki ima po zadnjih uradnih podatkih v Gorenjski banki 32,47-odstotni lastniški delež.

Uprava in nadzorni svet pa skupščini v sprejem predlagata, da se od 7,62 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo lastnikom nameni 3,52 milijona evrov, dividenda pa naj znaša 9,14 evra na delnico in se upravičenem izplača najkasneje do 20. septembra. Preostali dobiček bi ostal zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.

S spremembo statuta pa želita upravo banke pooblastiti, da ob soglasju nadzornega sveta v roku petih let enkrat ali večkrat osnovni kapital banke povečajo do skupnega zneska 8,09 milijona evrov. V okviru tega povečanja kapitala se lahko ob soglasju nadzornikov izdajo tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice. Uprava banke lahko pri tem v celoti ali deloma izključi prednostno pravico delničarjev do novih delnic.

Sava, ki ima v lasti 37,6 odstotka Gorenjske banke, je bila z AIK dogovorjena, da ji proda ta delež v Gorenjski banki, a se to ni zgodilo, ker AIK lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavila vseh dokazil za prevzem.