Skupno je bilo v tem času objavljenih 32 javnih razpisov v višini 287,3 milijona evrov, od tega je bilo 14 javnih razpisov objavljenih lani. Kumulativno je bilo do konca leta 2017 objavljenih 29 javnih naročil in podpisanih skupaj 23 pogodb z izbranimi izvajalci v skupni višini 2,7 milijona evrov.

»Program razvoja podeželja 2014-2020 bo predvidoma dosegel zastavljene mejnike oz. vmesne cilje, s čimer bo Slovenija upravičena do rezerve za uspešnost v višini šest odstotkov dodeljenih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,« so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

S poročilom o izvajanju programa razvoja podeželja 2014-2020 se je pred dnevi seznanil odbor za spremljanje tega programa, ki je poleg tega obravnaval še predlog pete spremembe programa razvoja podeželja 2014-2020 in spremembe meril za izbor projektov.

Sprememba pogojev upravičenosti do podpore

Predlog pete spremembe programa razvoja podeželja gredo v smeri izboljšanje izvajanja ukrepov. Med drugim se spremembe nanašajo na ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja, in sicer v smeri več možnih vsebin na področju demonstracijskih projektov.

Pri ukrepu sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila se uvaja sprememba pogojev upravičenosti do podpore. Omogočena bo podpora tudi za primere, ko je bil prvič izdan certifikat za upravičeno shemo kakovosti v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta predložitve vloge za podporo, kar bo omogočilo vstop novim upravičencev do sredstev.

Na področju ukrepa naložb v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje se uvaja spremembo, ki bo zajemala vse možne ujme, ne samo žledoloma.

V okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila se zaradi zaznanih potreb ponovno odpira operacija reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, za nove vstope.

Predlagane spremembe bodo poslali v Bruselj, saj jih mora potrditi Evropska komisija.